زریوار – بررسی دهستان زریوار – پرشین مقاله

زریوار

در کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمرکز شده اند، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روستایی ضروری به نظر می رسد، چرا که با ورود این بخش از جامعه به چرخه تولید شرایط برای رشد موزون و همه جانبه اقتصاد کشور مساعد می گردد. زریوار

مطلب بررسی دهستان زریوار مشتمل بر۷۷ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات زیر مراجعه کنید.

سفارش تحقیق آنلاین

فهرست

۱-۱- انگیزه انتخاب موضوع. ۳

۲-۱- طرح مسأله ۴

۳-۱- فرضیه ها ۶

۴-۱- اهداف تحقیق. ۶

۵-۱- مراحل تحقیق. ۸

۶-۱- مسائل و مشکلات تحقیق. ۹

۱-۲- مفهوم توسعه ۱۰

۲-۲- مفهوم توسعه از دیدگاه جغرافیا ۱۲

۳-۲- تعاریف روستا ۱۳

۴-۲- تاریخچه توسعه روستایی. ۱۶

۵-۲- ماهیت توسعه روستایی. ۱۷

۶-۲- برنامه ریزی برای توسعه روستایی. ۱۸

۷-۲-اهداف توسعه روستائی. ۲۰

۸-۲-توسعه پایدار ۲۲

۹-۲- توسعه اقتصادی. ۲۴

۱۰-۲- توسعه کشاورزی. ۲۶

۱۱-۲ -توسعه انسانی. ۲۸

۱-۳- شهرستان مریوان از نظر تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی. ۳۱

۲-۳- ویژگیهای طبیعی شهرستان مریوان. ۳۲

۱-۳-۳- مشخصات اقلیمی شهرستان مریوان. ۳۳

۲-۳-۳- هیدرولوژی عمومی شهرستان مریوان. ۳۵

۴-۳- ویژگیهای انسانی. ۳۷

۵-۳- ویژگیهای اقتصادی شهرستان مریوان. ۳۹

۱-۴- موقعیت جغرافیایی. ۴۱

۲-۴- زمین شناسی عمومی. ۴۲

۳-۴- خصوصیات آب و هوا ۴۶

ایستگاه سینو پتیک مریوان. ۴۶

۱-۳-۴- وضعیت دما ۴۶

۱-۳-۴- رژیم دمای منطقه ۴۷

۱-۳-۴- روزهای یخبندان. ۴۸

۲-۳-۴- وضعیت بارش.. ۴۹

۱-۲-۳-۴- توزیع فصلی بارش.. ۵۱

۲-۲-۳-۴- رژیم بارش.. ۵۱

۳-۳-۴- رطوبت نسبی. ۵۳

۴-۳-۴- نوع تیپ اقلیمی منطقه ۵۴

۴-۴- خاک. ۵۴

انواع سریهای خاک : ۵۵

۵-۴- طبقه  بندی اراضی. ۵۷

اراضی درجه I 57

اراضی درجه II 57

اراضی درجه III 57

اراضی درجه I V. 57

اراضی درجه V. 58

۶-۴- فرسایش.. ۵۸

۷-۴- منابع آب.. ۵۹

۱-۷-۴- هیدرولوژی آبهای سطحی جاری. ۵۹

۲-۷-۴- هیدرو لوژی آبهای سطحی راکد. ۶۱

۲-۳-۷-۴-کیفیت آب دریاچه ۶۲

۳-۲-۷-۴-کیفیت شمیایی آب دریاچه ۶۳

۴-۲-۷-۴-کیفیت فیزیکی آب دریاچه ۶۳

۵-۲-۷-۴- حیات  جانوری و گیاهی دریاچه ۶۴

۳-۷-۴- آبهای زیر زمینی. ۶۵

۸-۴- پوشش گیاهی. ۶۸

۱-۸-۴- جنگل. ۶۹

۲-۸-۴- مراتع. ۷۲

۹-۴- زندگی جانوری. ۷۴

.

مطلب بررسی دهستان زریوار در پرشین مقاله موجود است.

مطلب بررسی دهستان زریوار را  می توانید درزیر ببینید.

مریوان از نظر تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی

قبل از مطالعه دهستان زریبار به عنوان نمونه موردی کلیاتی راجع به شهرستان مریوان ارائه  می شود تا جایگاه دهستان زریوار در شهرستان مریوان ونیز جایگاه مریوان در استان کردستان شناخته گردد.شهرستان مریوان با مساحتی معادل ۳۹۹۴ کیلومتر مربع در حدود ۲/۱۴ درصداز وسعت استان را شامل می شود، که یکی از شهرستانهای استان کردستان است (نقشه
۱-۳). در جنوب غربی این استان واقع شده است ومرکز آن شهرمریوان است

دریاچه زریوار هتل

ویژگیهای طبیعی شهرستان مریوان

منطقه مریوان در محل گره خوردگی سلسله جبال زاگرس واقع شده است و به دلیل همین موقعیت طبیعی خاص،ضمن بهره گیری کافی از رطوبت ابرهایی که از مدیترانه به طرف شرق حرکت می نماید با عرض جغرافیایی وارتفاع مناسبی که داراست از حرارت ونور کافی نیز برخوردار بوده ومجموعه این شرایط طبیعی باعث شده است که منطقه به یک سرزمین مرتعی وجنگلی مناسب برای دامپروری تبدیل گردد. زریوار

مشخصات اقلیمی شهرستان مریوان

شهرستان مریوان جزئی از قسمت شمال غربی سلسله جبال زاگرس است.وجود کوههای اورامانات وشاهو باعث تجمع رطوبت فراوان نم  در غرب منطقه شده و در نتیجه جنگلی شدن آن را فراهم کرده است.بطور کلی دریاچه زریوارو حوضه آبریز مریـوان از لحاظ اقلیم شناسی جزو منطقه مدیترانه است.نواحی پست وداخل دره ها تا ارتــفاع نزدیــک به ۲۰۰۰مـــتر دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با تا بستانهای گرم وتا اندازه ای معتدل و زمستانهای سرد وپر برف می باشد.از ارتفاع ۲۰۰۰متری به با لا آب وهوای نقاط بیشتر به سرد کوهستانی متمایل است. زریوار

ماهیگیری در دریاچه زریوار

هیدرولوژی عمومی شهرستان مریوان

شهرستان مریوان به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب یکی از پرآب ترین مناطق کشور محسوب می شود و دارای جریانهای آبی روان ومنابع زیرزمینی فراوانی است.شهرستان مریوان در حوزه آبریز سیروان که یکی از پرآب ترین حوزه های استان کردستان است واقع می باشد،حجم کل جریانهای سطحی این حوزه با احتساب مصارف موجود برابر با ۴/۳۱۳۶ میلیون متر معکب بوده که در صورت کسر میزان مصارف موجود،حجم آب خروجی این حوزه نزدیک به ۲۷۴۰ میلیون متر مکعب خواهد بود. زریوار

موقعیت جغرافیایی

از نظر تقسیمات کشوری دهستان زریبار یکی از دهستانهای بخش مرکزی است که  در جنوب غربی شهرستان مریوان واقع شده از شمال به بخش خاومیرآباد و از شرق به دهستان سرگل و از غرب به کشور عراق و از جنوب به دهستان کوسالان محدود می‌باشد

زریوار خبر

رژیم دمای منطقه

مطالعه دما در بررسی هیدورلیکهای منطقه حوضه حائز اهمیت است، زیرا دما عنصر اصلی آب و هوا است که در تغییرات هیدرولوژیکی و بیولوژیکی و بارش منطقه ای نقش اساسی دارد. دما میزان تبخیر و تعرق، نیاز آبی، نــوع پوشش گیاهی و فصل رویش آن، تقویم فعالیتهای کشاورزی ( تعیین، و مهمترین عامل موثر در ذوب بـــرف ازتفاعات و سیــلابهای ناشی از آن است. زریوار

.

نظرات بسته شده است.