مشارکت زنان – شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی – پرشین مقاله

شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی

مشارکت زنان ، مشارکت را می‌توان یکی از اهرمهای مهم نیل به توسعه قلمداد نمود مبنی بر اینکه مردم در فعالیتهای مربوط به خویش دخالت داشته باشند. لذا جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیتهای توسعه‌ای، شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت می‌تواند تاثیر به سزایی به همراه داشته باشد.مشارکت زنان به عنوان نیمی از سرمایه‌های انکار ناپذیر هر مملکت، نقش محوری و اساسی در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برعهده دارند، شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی  لذا توجه به آنها در سیاستگذاریها، برنامه‌ریزها و تصمیم گیری‌ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی، بخصوص در بخش کشاورزی مهم و ضروری است.

این تحقیق دانشجویی شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی مشتمل بر ۱۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته کشاورزی

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

تعاریف و مفاهیم مشارکت… ۳

انواع مشارکت… ۳

نقش زنان روستایی.. ۳

زنان روستایی، عاملی کارآمد در اقتصاد کشاورزی.. ۴

وضعیت مشارکت زنان کشاورز در جهان.. ۵

وضعیت مشارکت زنان روستایی در تولیدات کشاورزی کشور ۶

موانع و مشکلات زنان روستایی در عرصه تولید محصولات کشاورزی.. ۶

عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تولید محصولات کشاورزی.. ۸

نتیجه گیری.. ۹

پیشنهادات.. ۱۰

فهرست منابع.۱۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته کشاورزی

.

مقاله شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی را در زیر می توانید ببینید.

تعاریف و مفاهیم مشارکت

مشارکت زنان ، دارای معانی مختلف برای افراد مختلف و در شرایط مختلفی است. برای بعضی پروژه‌ها، مشارکت  زنان به طور ساده به این معنی است که مردم در فعالیتهای پروژه حضور داشته باشند. در بیشتر موارد، بدین مفهوم که با افراد دیگر مشورت شده است. مشارکت در تکامل یافته‌ترین شکل خود به این معنا است که گروهی از افراد در کنترل تمام و یا قسمتی از فرآیندها دخالت داده شده‌اند. اساسا مشارکت بدین معناست که افراد هر پروژه به طریقی فعال طی مراحل مختلف برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی در فعالیتهای آن دخالت دارند، این که صرفا پروژه را از دیگران دریافت کنند

مقاله مشارکت سیاسی زنان

انواع مشارکت

عمده‌ترین انواع مشارکت شامل روشهای عرضی یعنی ارتباط مشارکتی افقی و روشهای طولی که بر مبنای رعایت سلسله مراتب اجتماعی یا اداری در فرآیند تکاملی منظم است. عامل دیگری که بر تقسیم بندی مشارکت نقش دارد، انگیزه مشارکت است. براین مبنا ممکن است مشارکت خود انگیز، دیگر انگیز و یا تحمیلی باشد، که در حالت اول نتیجه مشارکت جذب و در حالت دوم احتیاط و در حالت سوم دفع فرد ازصحنه مشارکت خواهد بود. از سوی دیگر مشارکت برحسب موقعیت فرد یا گروه مشارکت جو ممکن است به مشارکت فردی، گروهی یا اجتماعی تقسیم شود.

تعریف مشارکت اجتماعی زنان

وضعیت مشارکت زنان کشاورز در جهان

تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف جهان در زمینه نقش  مشارکت زنان در تولیدات کشاورزی، نشان می‌دهد که زنان درصد بالایی از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند و همچنین نقش اساسی در توسعه کشاورزی و روستایی دارند. در کشورهای توسعه یافته، از آنجایی که تولید به صورت تجاری درآمده، زنان در کشاورزی نقش کمتری دارند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، نقش اساسی در تولیدات کشاورزی و فعالیت‌های جنبی آن دارند. اما این نقش ها هیچ وقت به صورت دقیق در آمارهای رسمی آورده نمی‌شود. در آسیا زنان بیشتر در تولید محصولات عمده مثلا برنج. چای مشارکت دارند. شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در کشاورزی

تعریف مشارکت اجتماعی زنان

موانع و مشکلات زنان روستایی در عرصه تولید محصولات کشاورزی

با اینکه نقش و حضور زنان روستایی در طول تاریخ، در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نبوده و نیست و اکثر صاحب نظران و دست اندرکاران جامعه روستایی بر آن تاکید داشته و دارند. اما همیشه در طول دورانهای مختلف، این نقش و حضور حالتی کم رنگ داشته و در بسیاری از فعالیت‌ها همیشه یکسری موانع و تنگناهایی وجود داشته است.

عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تولید محصولات کشاورزی

بازنگری مطالعات انجام یافته پیرامون مشارکت زنان روستایی در تولیدات کشاورزی در ایران و در سایر کشورها حاکی از آن است که عوامل متعددی برروی کارکرد مشارکت زنان روستایی اثرگذار می‌باشد که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.همچنین بانک جهانی در سال ۱۹۹۴ از مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی را افزایش دسترسی آنان به:

فناوریهای لازم به منظور کاهش حجم سنگین کارها؛

خدمات آموزشی و ترویجی؛

بهبود تهیه آب؛

آبیاری؛

اعتبارات؛

نظرات بسته شده است.