مدیریت زمان چیست – عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان – پرشین مقاله

مدیریت زمان چیست

مدیریت زمان چیست سالهاست که شرکت‌ها به این نکته پی برده‌اند برای موفقیت در کارشان چقدر حیاتی است که دو منبع کلیدی یعنی سرمایه و نیروی کار را درست اداره کنند. امروزه سومین منبع که ضرورت آن از دوتای دیگر کمتر نیست به این فهرست نیز اضافه شده است که همان زمان است. پژوهش ده ساله در مورد بسیاری از شرکت‌ها مشخص کرده است که مدیریت زمان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در موفقیت مشترک است.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه ۳۲ سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است.

این تحقیق دانشجویی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان مشتمل بر ۱۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱ بیان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………… ۴

۱-۲ اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴ پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵تعریف و مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱ ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲ تئوری‌های متداول مدیریت زمان…………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی………………………………………………………………… ۲۲

۲-۴ فرایند هدفگذاری……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵ چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید……………………………………. ۲۴

۲-۶ دیدگاه‌های مدیریت زمان……………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۷ نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان………………… ۲۸

۲-۸ عومل مؤثر بر مدیریت زمان……………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۹ برخی از اصول مدیریت زمان……………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۰ دیدگاه دراکر…………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۱دیدگاه سنگه…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۲پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان………………………………………. ۳۲

۲-۱۳ استانداردسازی آزمون‌های روانی – تربیتی……………………………………………….. ۴۱

۲-۱۴ مسأله رواسازی ابزار پژوهش………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۵ منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی…………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۶روش‌های مختلف تحلیل عاملی……………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۷ چرخش عامل‌ها……………………………………………………………………………………….. ۴۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه…………………………………………………….. ۵۳

۳-۲ ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۳طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش…………………………………………. ۵۴

۳-۴ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………….. ۵۵

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱ توصیف داده‌ها………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۲ مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان……………. ۶۰

۴-۳ تحلیل عاملی مواد پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۴ عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی……………………………………….. ۶۵

۴-۵ راه حل پایانی (چرخش یافته‌)………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۶ مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه………………………. ۷۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۲ بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۴ پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………….. ۸۷

منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… ۹۳

پیوست………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

مقاله عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان  مقاله را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

 مدیریت زمان چیست این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید.

تعریف مدیریت زمان

مقدمه

سالهاست که شرکت‌ها به این نکته پی برده‌اند برای موفقیت در کارشان چقدر حیاتی است که دو منبع کلیدی یعنی سرمایه و نیروی کار را درست اداره کنند. امروزه سومین منبع که ضرورت آن از دوتای دیگر کمتر نیست به این فهرست نیز اضافه شده است که همان زمان است. پژوهش ده ساله در مورد بسیاری از شرکت‌ها مشخص کرده است. مدیریت زمان چیست

تکنیک های مدیریت زمان

بیان مسأله پژوهش

مسائل و مشکلات مدیریت زمان برای بسیاری از سازمان‌ها معمول و رایج است و به طور شگفت‌انگیزی با کمبود منابع مطالعاتی و داده‌های تجربی پیرامون مدیریت زمان و نیز ضعف در استفاده از ابزار روان‌سنجی مناسب برای سنجش آن مواجه هستیم. مدیریت زمان چیست

اهمیت پژوهش

این رویکرد که همواره با بشر همراه بوده است، این احساس را برای او به وجود آورده که از زمان عقب می‌ماند و نمی‌تواند از آن به صورت مؤثر بهره گیرد. تاریخ به ما می‌گوید که مدیریت ضعیف زمان یک مسئله قدیمی است، مسئله‌ای که فناوری آن را به وجود نیاورده است و آن را نمی‌تواند حل کند. مدیریت زمان چیست

اصول مدیریت زمان

اهداف پژوهش

هدف کلی این پژوهش دستیابی به یک وسیله عینی، معتبر و روا برای ارزیابی ابعاد مختلف مدیریت زمان برای مدیران و معاونان دستگاه‌های دولتی شهر تهران است که با استفاده از آن بتوان مدیران را در طبقه‌های مختلف از لحاظ استفاده بهینه از زمان قرار داد. مدیریت زمان چیست

مهمترین اهداف این پژوهش عبارت است از:

۱- استفاده بهینه از زمان برای ارزیابی جنبه‌های مختلف آن

جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه

جامعه آماری این پژوهش را همه مدیران و معاونان دستگاه‌های دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهد. چون هدف پژوهش، تشخیص عوامل سازنده مقیاس مدیریت زمان بوده است، از این جامعه یک گروه نسبتاً بزرگ با حجم ۴۰۰ نفر از طریق نمونه‌برداری غیرتصادفی (نمونه در دسترس) انتخاب گردید. مدیریت زمان چیست

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از جمع‌آوری اوراق، سؤال‌ها طبق کلید اصلی آزمون به صورت ۱ تا ۴ نمره‌گذاری شده و نمره اصلی پرسشنامه به دست آمد. پس از آزمون به منظور بررسی مشخصه‌ها و ویژگی‌های پرسشنامه مدیریت زمان از روش متداول و متعارف که در مورد استاندارد ساختن تست‌ها وجود دارد، استفاده شد.

بحث و نتیجه‌گیری

مدیریت زمان چیست از یافته‌های این پژوهش که بر پایه طرح نمونه‌برداری و از آزمون‌های آماری بر مبنای تحلیل عاملی و روش تحلیلی مؤلفه‌های اصلی است؛و با بهره‌مندی از پیشینه پژوهشی در خصوص مبحث مدیریت زمان نتایج ذیل حاصل شد.

عامل یکم با ۸ سوال همبستگی قوی دارد و بیانگر نظم دهی به موقع است.

منابع فارسی

آرمسترانگ، مایکل. (۱۳۸۵). مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان). مترجمان بهروز قلیچ‌لی، داریوش غلام زاده، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

اشاگ لمی، تیتوس. (۱۳۷۶). توسعه مدیریت و استفاده مدیران از زمان. ترجمه وحید خادم، تازه‌های مدیریت، دوره چهارم. شماره ۱۷.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

 

 

نظرات بسته شده است.