کیفیت آب – وضعیت موجود کیفیت آب در روستای چاه ملک و تأثیر جغرافیایی بر دفع آن – پرشین مقاله

کیفیت آب

کیفیت آب این پایان نامه با عنوان بررسی و مقایسه طرح های هادی سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستای چاه ملک می باشد. هدف از این بررسی و مقایسه رسیدن به یک جمع بندی در مورد وضعیت روستای چاه ملک در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ است. تأکید، بیشتر بر روی وضعیت اشتغال، جمعیت و کاربری مسکونی است.

مطلب بررسی وضعیت موجود کیفیت آب در روستای چاه ملک و تأثیر عوامل جغرافیایی بر دفع آن مشتمل ۸۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

کیفیت آب

فهرست مطالب

چکیده: ۲

مقدمه: ۳

فصل اول: ۵

طرح تحقیق. ۵

۱-۱- بیان مسئله: ۵

۲-۱- ضرورت تحقیق: ۵

۳-۱- فرضیات: ۶

۴-۱- روش تحقیق: ۶

۵-۱- پیشینه تحقیق: ۷

۶-۱- تعاریف عملیاتی: ۷

فصل دوم: ۸

ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه. ۸

۲-۲ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین. ۱۰

۱-۲-۲ ساخت جنسی و سنی: ۱۱

۲-۲-۲ مهاجرت: ۱۱

۳-۲ سواد: ۱۲

۱-۳-۲ آموزش: ۱۳

۴-۲ دین: ۱۳

۵-۲ بهداشت و درمان در شهرستان نائین: ۱۳

۶-۲ وضع فعالیت: ۱۴

۷-۲ بررسی کشاورزی: ۱۵

۸-۲ بررسی دامداری در شهرستان: ۱۵

۹-۲ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه: ۱۶

۱۰-۲ بررسی منابع آب شهرستان: ۱۶

فصل سوم: ۱۸

شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا) ۱۸

۳- شناسایی منطقه(حوزه نفوذ) ۱۸

۱-۳- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات: ۱۸

۲-۳- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا: ۲۰

۱-۲-۳- حجم و رشد جمعیت: ۲۰

۲-۲-۳- تعداد و بعد خانوار: ۲۱

۳-۳- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا: ۲۲

۱-۳-۳- کشاورزی(زراعت): ۲۲

۲-۳-۳- دامداری: ۲۵

۳-۳-۳- صنعت: ۲۵

۴-۳- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ: ۲۵

۵-۳- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ: ۲۸

۱-۵-۳- زلزله: ۲۸

۲-۵-۳- سیل: ۲۸

۶-۳- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ: ۲۹

۷-۳- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها: ۲۹

فصل چهارم: ۳۰

مطالعه منطقه مورد مطالعه. ۳۰

۱-۴ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی. ۳۰

۲-۴ زمین شناسی. ۳۱

۱-۲-۴ چینه شناسی. ۳۱

۲-۲-۴ مرفولوژی.. ۳۱

۳-۲-۴ اراضی کوهستانی. ۳۱

۴-۲-۴ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی. ۳۱

۵-۲-۴ مخروط افکنه ها ۳۲

۶-۲-۴ شبکه آب راهه ها ۳۲

۷-۲-۴ واحد تپه های ماسه. ۳۳

۳-۴ بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه: ۳۳

۱-۳-۴ درجه حرارت: ۳۳

۲-۳-۴ باد. ۳۵

۳-۳-۴ میزان بارندگی و رطوبت در روستا: ۳۶

۴-۳-۴ رطوبت منطقه مورد مطالعه: ۳۷

۴-۴ شناخت و بررسی علل پیدایش روستا: ۳۷

۵-۴ وجه تسمیه روستا: ۳۸

۶-۴ تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک.. ۳۸

۱-۶-۴ حجم و رشد جمعیت: ۳۸

۲-۶-۴ ساختار سنی: ۴۰

۳-۶-۴ ساختار جنسی: ۴۱

۴-۶-۴ بررسی مهاجرت روستا: ۴۲

۷-۴ مطالعه سواد و آموزش: ۴۳

۸-۴ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا ۴۵

۱-۸-۴ محدوده اراضی کشاورزی: ۴۵

۹-۴ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا. ۴۶

۱-۹-۴ آب آشامیدنی روستا: ۴۶

۲-۹-۴ آب زراعی روستا: ۴۶

۱۰-۴ بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و…. ۴۷

۱۱-۴ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها: ۴۷

۱-۱۱-۴ میزان عملکرد زراعی: ۴۷

۱۲-۴ دامداری: ۴۸

۱۳-۴ صنعت: ۴۸

۱۴-۴ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها: ۴۹

۱۵-۴ بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا: ۵۰

۱۶-۴ بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و…. ۵۳

۱۷-۴ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و…. ۵۵

۱-۱۷-۴ برق: ۵۵

۱۸-۴ نحوه دفع آبهای سطحی: ۵۵

فصل پنجم: ۵۷

بررسی و مقایسه طرح های هادی ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستای چاه ملک.. ۵۷

مقدمه: ۵۷

۱-۵- تحولات جمعیت و نیروی انسانی: ۵۸

۱-۱-۵- حجم و رشد جمعیت: ۵۸

۲-۱-۵- تعداد و بعد خانوار: ۶۰

۳-۱-۵- ساختار سنی و جنسی: ۶۱

۴-۱-۵- بررسی موالید و مرگ و میر و مهاجرت: ۶۳

۱-۲-۵- کشاورزی: ۶۴

۲-۲-۵- دامداری: ۶۵

۳-۲-۵- توزیع شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی: ۶۵

۳-۵- کاربری مسکونی: ۶۷

۱-۳-۵- اراضی مسکونی: ۶۷

۲-۳-۵- شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل بررسی ابینۀ تخریبی، مرمتی و نوساز: ۶۸

۳-۳-۵- بررسی مصالح ساختمانی موجود و کابرد آنها: ۶۹

۴-۳-۵- کاربری مسکونی: ۷۰

فصل ششم: ۷۲

آزمون فرضیات، ارائه نتایج و پیشنهادات.. ۷۲

۱-۶- آزمون فرضیات: ۷۲

۲-۶- ارائه نتایج: ۷۴

۳-۶- پیشنهادات: ۷۴

منابع و مأخذ: ۷۶

مقاله بررسی وضعیت موجود کیفیت آب در روستای چاه ملک و تأثیر عوامل جغرافیایی بر دفع آن در پرشین مقاله موجود می باشد برای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی وضعیت موجود کیفیت آب در روستای چاه ملک و تأثیر عوامل جغرافیایی بر دفع آن را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

کیفیت آب این پایان نامه با عنوان بررسی و مقایسه طرح های هادی سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ در روستای چاه ملک می باشد. هدف از این بررسی و مقایسه رسیدن به یک جمع بندی در مورد وضعیت روستای چاه ملک در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۵ است. تأکید، بیشتر بر روی وضعیت اشتغال، جمعیت و کاربری مسکونی است.

مقدمه:

کیفیت آب کیفیت آب گرچه تمام سطح کره زمین عرصه زیست انسان به شمار می آید اما مهمترین پهنه های اقتصادی در خشکیها قرار دارد و دریاها در خصوص فعالیت های زیستی- معیشتی گروه های انسانی بیشتر به صورتی حاشیه ای مطرح است. غریزه اجتماعی زیستن با توجه به سطح فرهنگ و برخورداری از دانش فنی در نقاط مختلف جهان به صورتهای گوناگون تجلی می یابد.

ضرورت تحقیق:

کیفیت آب تحقیق از نظر لغوی یعنی رسیدگی کردن و به کنه مطلبی پی بردن. تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از ماربرد روشهای علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سؤال. در این تحقیق در نظر داریم تا با نقد و بررسی طرح های هادی روستای چاه ملک به مسائل و مشکلات پی برده و برای بهبود و رسیدن به شرایط آرمانی تلاش کنیم.

کیفیت آب چیست

ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

شهرستان نائین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و در مشرق شهرستان اصفهان واقع شده است. و از نظر تقسیمات سیاسی تابع استان اصفهان می باشد، از سمت شمال به دشت کویر، از مشرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان اردکان و بافق و از غرب به بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان محدود است و مرکز آن شهر نائین می باشد.

بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین

کیفیت آب در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ جمعیت این شهرستان حدود ۵۲۳۱۹ نفر بوده است. رشد جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۶۵ رقم ۶/۲ درصد یعنی ۳/۱ درصد کمتر از متوسط رشد کل کشور را نشان می دهد.

بررسی کشاورزی:

۱/۵۳ درصد روستائیان و ۶/۳۹ شاغلین روستاها کشاورزی می کنند. در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۵ سطح زیر کشت ۷/۵ درصد کاهش دارد. تغییر الگوی کشت منطقه افزایش سطح زیر علوفه ای است که نیاز به آب بیشتری دارد.

زمین شناسی و توپوگرافی منطقه:

از نظر زمین شناسی این شهرستان جزء مناطق نیمه بیابانی و پست کشور محسوب شده و اغلب جنس زمین های آب را آهکی تشکیل می دهد بلندیها بیشتر کم ارتفاع می باشد و به علت جنس زمین و بارندگی کم از پوشش گیاهی نامناسبی برخوردار است. هر چه از مرکز شهرستان به طرف مشرق حرکت می کنیم از ارتفاع کاسته شده است

بررسی منابع آب شهرستان:

کیفیت آب با توجه به اقلیم شهرستان نائین که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان ۸۲ میلیمتر می باشد و بیشترین بارندگی در طول دوره ۱۷ ساله آمارگیری موجود به شهر نائین با ۹۶/۹۹ میلیمتر بوده است. آب باران به علت قعر پوشش گیاهی در اغلب مناطق به صورت رواناب جاری می شود

 تعداد و بعد خانوار:

تعداد خانوار در دوره های مختلف سرشماری نشان از کاهش، تعداد خانوارهای حوزه نفوذ و مهاجرت آنان به دیگر نقاط است. در فاصله سال های ۵۵- ۱۳۴۵ تعداد ۱۰ خانوار از ۴۹ خانوار موجود در حوزه نفوذ مهاجرت کرده اند که بیشترین تعداد آن متعلق به روستای نودشت بوده است.

درجه حرارت:

طبق آمار ایستگاه هواشناسی شهر خور این روستا با میانگین دمای ۲۰ الی ۲۵ درجه در طول سال هم چوم سایر نقاط شهرستان از میانگین دمای بالائی برخوردار است. حداکثر درجه حرارت در طول دوره آمار ۵۰ درجه و در تیر ماه بوده و این دما در فصل تابستان در طول مدت شب و روز از ۲۵ درجه سانتیگراد پائین تر نمی رود.

میزان بارندگی و رطوبت در روستا:

کیفیت آب با توجه به شرایط آب و هوائی که مختص نواحی بیابانی و صحرایی می باشد مقدار بارش باران در طول سال از سالی به سال دیگر متغیر است و بیشتر بارندگی به صورت اتفاقی شکل می گیرد بیشترین بارندگی در فصل زمستان و به مقدار کمی در ماههای فروردین و اردیبهشت روی می دهد که به صورت رگبارهایی است

ساختار سنی:

همانطور که قبلاً نیز گفته شد این روستا و حوزه نفوذ آن از ساختار جمعیتی جوان، ناشی از باروری بالای جامعه در دهه اول انقلاب می باشد. بیش از ۵۶ درصد از جمعیت این روستا کمتر از ۲۰ سال سن داشته و حدود ۳۷ درصد در سن فعالیت هستند. به علت عدم وجود مهاجرت گسترده بین گروههای سنی تناسب توزیعی وجود دارد،

بررسی مهاجرت روستا:

کیفیت آب مهاجرت یکی از عوامل مؤثر در تغییرات جمعیتی هر منطقه است. اهمیت مهاجرت را می توان در تأثیر آتی میزان رشد جمعیت دگرگدنی ساختار سنی و جنسی جمعیت، ترکیب و اندازه نیروی کار و چگونگی جمعیت در سکونتگاههای مختلف جستجو کرد.

بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و….

کیفیت آب شبکه معابر روستا از نظر سطح بندی شبکه اصلی و فرعی در جدول ۱ و ۲ می باشد. راه ارتباطی خور، نائین که ارتباط روستا را با محیط خارج مسیر می سازد از وسط روستا عبور می کند.

تعداد و بعد خانوار:

کیفیت آب مقایسه ضریب تغییرات تعدادها نوار در دوره های مختلف سرشماری نشان می دهد که بیشترین تغییرات(افزایش) در دهه ۶۵- ۱۳۵۵ اتفاق افتاده است. در کل تعداد خانوار در طی سرشماری ها افزایش داشته است و سیر صعودی را طی کرده است. می توان چنین استنباط نمود بین رشد جمعیت و تعداد خانوار در این روستا رابطه مستقیمی وجود دارد.

ساختار سنی و جنسی:

روستای چاه ملک مانند دیگر نقاط روستایی کشور دارای جمعیتی جوان است که عمدتاً ناشی از باروری بالای جامعه در دهۀ اول بعد از انقلاب است. به طوری که در سال ۱۳۷۴ بیش از ۵۶ درصد جمعیت روستا کمتر از ۲۰ سال سن داشتند ولی در سال ۱۳۸۴ این رقم وتعادل تر شده و به رقم ۶/۳۶ درصد رسیده است

پارامترهای شیمیایی کیفیت آب

بررسی موالید و مرگ و میر و مهاجرت:

کیفیت آب این روستا با کاهش موالیه روبه رو بوده به طوری که شاخص زاد و ولد در روستا برابر با ۲/۱ درصد است. در سالهای اخیر ۱۵۹ تولد در این روستا اتفاق افتاده است.

شاخص مرگ و میر در روستای چاه ملک برابر با ۴/۰ درصد گزارش شد که این نرخ نسبت به گذشته ۱/۴ درصد افزایش یافته است و در سالهای اخیر ۵۳ مورد مرگ و میر در این روستا ثبت شده است.

 دامداری:

کیفیت آب در روستای چاه ملک مجموعاً ۱۶۰۰ رأس دام کوچک و ۳۳۶ رأس دام بزرگ در این روستا وجود دارد. سرانه دام کوچک ۵ و سرانه دام بزرگ ۰۵/۱ رأس است، بخش دامداری نقشی به مراتب کمتر از زراعت دارد. توجه به نژادهای سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه حائز اهمیت است.

شاخص کیفیت آب ایران

شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل بررسی ابینۀ تخریبی، مرمتی و نوساز:

کیفیت آب بررسی کیفیت ابنیه روستا نشان می دهد که سطحی نعادل ۲۶۷۰۰ مترمربع ۱۱ درصد از انبیه روستا مخروبه هستند این مساکن که عمدتاً از جنس خشت و گل هستند بر اثر خوردگی پی ساختمانها به این صورت در آمده اند. این ابنیه در اطراف هسته مرکزی روستا قرار دارند.

منابع و مأخذ:

۱- آسایش. حسین، کارگاه برنامه ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال ۱۳۸۳، تهران

۲- دلاور، علی، روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال ۱۳۸۵، تهران

۳- سعیدی، عباس، مبانی جغرافیایی روستایی، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵، تهران

۴- طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، زمستان ۱۳۷۴

۵- طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، سال ۱۳۸۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.