جنگ وانواع آن – بررسی جنگ وانواع آن – پرشین مقاله

جنگ وانواع آن

جنگ وانواع آن، جنگ در تعریف لغوى به لحاظ باورى جدال ، قتال ، نبرد ، زد و خورد ، کشتار جمعى ، یا هرگونه درگیرى خصمانه با قصد ساقط کردن یا از میان خارج کردن حریف است .جنگ انواع مختلف دارد . که در اینجا مى توان به جنگ سرد و جنگ روانى اشاره کرد . این پدیده ( جنگ ) از جمله پدیده هاى شومى است که از سال‌هاى گذشته یعنى از زمان حضرت آدم که بین فرزندان او ، هابیل و قابیل اتفاق افتاد تا زمان حال که جنگ آمریکا و عراق اتفاق افتاده وجود داشته و هست .

این تحقیق دانشجویی بررسی جنگ وانواع آن مشتمل بر  ۵۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

فصل اول.. ۲

جنگ و انواع آن.. ۲

مقدمه. ۳

تعریف جنگ…. ۵

تعریف لغوى جنگ…. ۵

تعریف حقوقى جنگ…. ۵

تعریف نظامى جنگ…. ۵

انواع جنگ…. ۶

جنگ سرد.. ۶

جنگ روانى… ۶

خط مشى نظام سلطه براى پیشبرد جنگ روانى :. ۶

جنگ گسترده یا همه گیر یا جهانى… ۸

جنگ محدود.. ۸

انواع فرعى جنگ…. ۸

استراتژى… ۹

جامعه شناسى جنگ و نیروهاى نظامى… ۱۰

ارتش یا نیروهاى نظامى… ۱۰

جامعه شناسى جنگ و نیروهاى نظامى… ۱۱

وجود اختلاف سازمان نظامى با دیگر سازمانهاى اج.. ۱۲

دلایل عدم دخالت نظامیان در سیاست در کشورهاى پیشرفته. ۱۳

شرایط لازم براى ایجاد سازمان نظامى… ۱۳

ایدئولوژى و انواع آن.. ۱۳

ایدئولوژى هاى سیاسى و تاریخى و ایدئولوژى هاى نظامى‌گرى :. ۱۴

ویژگى هاى سازمان نظامى… ۱۴

فصل دوم.. ۱۵

پیشینه جنگ…. ۱۵

نظریه  « مارکس». ۱۶

نظریه  « ماکس وبر». ۱۶

نظریه  « کوزر۵». ۱۶

نظریه  « هربرت مید۶». ۱۷

نظریه  « پارستر۷». ۱۷

نظریه « مرتن ۸». ۱۷

تقسیم بندى جنگها. ۱۷

فصل سوم.. ۲۰

موانع مهرورزى ، عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ و علل جنگ…. ۲۰

نقض حقوق بشر و تروریسم.. ۲۱

ریشه هاى جنگ…. ۲۲

تبیین‌هاى زیست شناختى ـ حقوقى و اسلامى… ۲۲

تبینهاى زیست شناختى… ۲۲

تبیین حقوقى :. ۲۳

تبیین اسلامى :. ۲۳

جنگ ایران وعراق.. ۲۳

جنگ تحمیلى عراق بر علیه ایران ( ۱۳۶۷ ـ ۱۳۵۹ ه . ش ). ۲۳

هیتلر.. ۲۵

نقش زنان در جنگ…. ۲۶

نقش زنان در جنگ :. ۲۶

نقش تبلیغات در جنگ…. ۲۷

مکانیزم تبلیغات :. ۲۷

اهمیت تبلیغات :. ۲۸

تبلیغات در جامعه جنگى :. ۲۸

انواع شایعه و شوه هاى کاربردى آن.. ۲۹

شیوه کاربرد شایعه در جبهه دشمن… ۲۹

انواع شایعات در زمان جنگ :. ۳۰

سانسور. ۳۰

فصل چهارم.. ۳۲

پیامد هاى جنگ و راه هاى رسیدن به صلح… ۳۲

ساختار اقتصادى و اجتماعى ، در حال جنگ…. ۳۳

مشکلات اقتصادى… ۳۳

ساختار اقتصادى و اجتماعى در حال جنگ :. ۳۳

کارکردهاى ساختار اقتصادى جامعه در حال جنگ یا ویژگیهاى اقتصاد جنگى:. ۳۴

ساختار اجتماعى… ۳۴

ویژگى هاى ارزش هاى مثبت… ۳۴

مشکلات اجتماعى… ۳۵

کارکردهاى ساختار اقتصادى جامعه در حال جنگ…. ۳۵

ساختار اجتماعى و اقتصادى جامعه پس از جنگ…. ۳۶

بررسى مشکلات اجتماعى و اقتصادى پس از جنگ :. ۳۶

ساختار سیاسى در اسلام.. ۳۶

سیاست شیطانى… ۳۷

سیاست حیوانى… ۳۷

سیاست اسلامى… ۳۸

ساختار فرهنگى ، سازماندهى تهاجم فرهنگى براى ایجاد بحران هویت… ۴۱

 1. تبلیغ و ترویج مغایرت دین و وحى با عقل ؛. ۴۱
 2. ترویج و اشاعه اومانیسم و مکاتب الحادى غربى ؛. ۴۱

تبعات اقتصادى و اجتماعى… ۴۳

نیازهاى جامعه در حال جنگ…. ۴۴

عناصر داراى اهمیت براى برآوردن نیازهاى جامعه در حال جنگ عبازتند از :. ۴۴

وضعیت جهان پس از جنگ جهانى اول و دوم.. ۴۴

صلح و راه هاى رسیدن به صلح… ۴۶

آینده جنگ :. ۴۶

نظریه ماکس وبر در این زمینه :. ۴۸

یادداشتها. ۴۸

نقش دانش آموزان در توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور چیست ؟. ۵۲

فرقه ى ضاله و عدل جهانى  !!. ۵۴

منابع و مأخذ..۵۴

.

مقاله از بررسی جنگ وانواع آن از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه ازبررسی جنگ وانواع آن مقاله  را در زیر می توانید ببینید.

تعریف نظامى جنگ

جنگ وانواع آن، جنگ نبرد یا رزمى است که مستلزم درگیرى در سطح بین‌المللى یا بین دو ملت و همراه عملیات مسلحانه و روانى باشد را جنگ گویند . در این گونه از جنگها از تمام قدرتهاى نظامى ، سلاحها و مهمات سایر وسایل و عوامل حتى نیروى انتظامى استفاده مى شود .

جنگ سرد

جنگ سرد نوعى تشنج بین المللى است . در این نوع جنگ از تمام عوامل سیاسى، اقتصادى ، اجتماعى ، روانى و نیروهاى نظامى بدون درگیرى و کشتار جمعى انسانها براى رسیدن به اهداف ملى بهره گرفته مى شود . که در این جا مىتوان به جنگ شوروى و آمریکا اشاره کرد .

جنگ روانی

جنگ وانواع آن، جنگ روانى جنگى است که جریان وابسته به غرب و صهیونیسم در جهت ابها م آفرینى و ذهنیت سازى در افکار عمومى مردم براى پیشبرد اهداف جنگ روانى و سازماندهى آن استوار است . عوامل نفوذى در مطبوعات و نشریات ، مجموعه نیروهاى سکولار و لائیک ، طیف هاى مختلف ضد انقلاب ایرانى مستقر در خارج از کشور و عوامل خارجى آنها اعم از گروهک هاى چپ ، راست و التقاطى ، جریان هاى لامذهب و دین ستیز ، روشنفکران مرعوب شده توسط نظام سلطه ى جهانى از عوامل اجرایى این جنگ هستند .

تعریف جنگ

جنگ گسترده یا همه گیر یا جهانى

این جنگ به دو اردوگاه تبدیل مى شود و یک پدیده اجتماعى است . کل کشورها به دو اردوگاه تقسیم مى شوند که تمام تجهیزات اینها را به کار مى برند.در این جنگ ، درگیرى مسلحانه است و از تمام امکانات و منابع ملى استفاده مىشود.این نوع جنگ معمولاً میان قدرتهاى بزرگ جهان رخ مى دهد که حیا ت ملى یکى از طرفین جنگ آشفته یا به خطر افتاده باشد و کشورهاى دیگر هر کدام در یک جبهه وارد مى‌شود .

انواع فرعى جنگ

جنگ وانواع آن“، منظم ، نا منظم ، داخلى ، چریکى . متفا وت با مفهوم جنگ در جامعه شناسى در جنگ نا منظم . یک عده چریک به یک کشور حمله کنند که گریز در آن باشد . ممکن است که جنگ ها در یک مقطعى ، یا با یک سلاح خاصى صورت بگیرد به اسم آن گرفته شود مانند جنگ شیمیایى ، انقلاب در درون یک کشور صورت مى‌گیرد بر علیه ساختار اجتماعى یک کشور است . و بین چند کشور جنگ صورت مى گیرد .

فهرست جنگ های جهان

جامعه شناسى جنگ و نیروهاى نظامى

 جنگ وانواع آن، عبارت است از کاربرد علمى همه سرچشمه ها و منا بعى که در یک کشور وجود دارد به منظور رسیدن به هدف هاى معین با استفاده از ابزارهاى نظامى .تلفیق توانا ییها ى مختلف یک کشور براى مقابله :

 1. ابعاد مختلف استراتژى یک ابعاد روانى ؛
 2. سازمان نیروهاى نظا مى ؛
 3. شکل و اندازه سازمان نظا مى ؛
 4. موقعیت نسبى نیروهاى نظا مى با توجه به مختصات محل جنگ ؛
 5. استفاده از نا همواریهاى جغرافیا یى و منطقه و راههاى پشتیبا نى از نیروهاى نظامى ؛

  ساختار اقتصادى و اجتماعى در حال جنگ

  جنگ وانواع آن ،مجموعه روابط اجتماعى یک سیستم و نهادى را به وجود مى آورد و همه اینها بر این است که یک سرى نیازها را برآورده کنند در موقع جنگ بعضى نیازها برجسته مى شود که هدف برطرفى نیاز اساسى است ولى مهمترین نیاز جنگ استقلال است حالا این استقلال مى تواند:

  الف) اقتصادى

  ب) تمامیت ارضى

  ج) امنیت جانی و مالى

  د) حیثیت، که امنیت ، این ها را مىخواهد که تمامیت ارضى

  آینده جنگ

  جنگ وانواع آن، خود خواهى ها و کم بینى ها ، ازدیاد جمعیت ، تفاوت هاى ملى ، تفاوت هاى فرهنگى ، قومى و اج  . این عوامل و مسائل باعث شده است که صلح به تأ خیر انجام بشود یا اصلاً صلح انجام نشود . اختلاف هاى اج براى آینده جامعه مهم است دنیاى اقلیت که در رفاه هستند با این دنیاى اکثریت کنار نخواهند آمد . اکنون این سؤال مطرح مى شود که این دو گروه اگر با هم کنار نیایند چه خواهد شد آیا با هم جنگ مى کنند براى پاسخ به این سؤال باید گفت که گروه اقلیت امکانات و رفاه خود را به گروه اکثریت نمى دهد بلکه با یکدیگر به جنگ مى پردازند .

  انواع جنگ نرم

  تبین هاى زیست شناختى

  در مورد تبیین جنگ روى عوامل ژنتیکى بیشتر تأکید دارد منشأ جنگ را وجود بعضى ژنتیکها در میان برخى از عوامل نژادها وجود دارد . شاید هم از نظر جسمى قوى تر هستند و ریشه این نظریه به نظریه تنازع بقاء داروین بر مى گردد . نزاع بین نژادها به وجود مى آید . آن نژادى برتر هست ، باقى مى ماند و انتخاب مى شود که از نظر جسمى قوى تر باشند.

.

نظرات بسته شده است.