روستا – نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران – پرشین مقاله

روستا

روستا اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

این تحقیق دانشجویی نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران مشتمل بر ۲۷۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

موضوع علم اقتصاد ۹

رابطه اقتصاد و جغرافیا ….  ..۱۲

موضوعات علم اقتصاد ……۱۷

اقتصاد تولید کشاورزی ….۲۰.

 بنیان اقتصادی  ..۲۲

بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه  ۲۲

نظام اقتصادی  ۲۴

انواع نظامهای اقتصادی  ۲۵

سازمان فعالیتهای اقتصادی  ۳۱

عوامل توسعه اقتصادی روستا ۳۵

جمعیت   ۳۶

سرمایه و سرمایه‌گذاری  ۳۸

ابداعات   ۴۰

مبادلات بین‌المللی  ۴۱

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی  ۴۲

رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا ۴۴

موانع توسعه اقتصادی روستا ۴۶

دورهای باطل فقر ۴۷

نرخ ناچیز تمرکز سرمایه ۴۸

موانع اجتماعی فرهنگی  ۴۹

تنگناههای کشاورزی  ۵۰

کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر.. .۵۱

مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.۵۲

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی ۵۹

کشاورزی و اقتصاد ملی  ۶۰

کشاورزی و توسعه روستایی  ۶۶

چالش‌های عمده توسعه روستایی  ۷۱

 کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا ۷۹

فرایند تولید در بخش کشاورزی  ۷۷

مهاجرت و اقتصاد روستایی  ۸۱

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی  ۸۳

نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی  ۸۶

ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی۸۷

علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی  ۸۸

علل درونی  ۹۰

   ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت   ۹۰

   ـ  عدم دسترسی به امکانات عمومی: ۹۲

   ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی‌ به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید  ۹۲

   ـ  محدودیت منابع تولید‌  ۹۳

   ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار ۹۴

   ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای  ۹۴

   ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی  ۹۵

 عوامل بیرونی  ….۹۸

   ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور ۹۸

   ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی  ۹۹

    ـ نابرابری  ۱۰۰

 – درآمد – هزینه خانوار شهری و روستایی…. ……..۱۰۳

    ـ الگوهای توسعه .۱۰۵

   – قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی۱۰۶

   نقش مسکن در اقتصاد روستایی  ۱۰۹

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن  ۱۱۰

سازمانهای مدیریتی روستا ۱۱۵

 توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی ۱۱۱

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی   ..۱۱۸

زمین   ۱۱۸

تقسیم بندی اقتصادی زمین   ۱۳۰

آب   ۱۲۵

پائین بودن راندمان آبیاری  ۱۴۲

اقتصاد آب در مناطق روست%A

.

مقاله نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است. از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد. روستا

موضوع علم اقتصاد

اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در جهان کنونی با توجه به رشد روز افزون جمعیت، افزایش نیازهای بشری و محدودیت شدید منابع لازم است تا در جهت استفاده بهینه از منابع اقدام شود. منابع طبیعی محدود بوده وبه علت بهره برداری بی رویه بشر از آن، هر ساله در حال کاهش است. محدود بودن عوامل و منابع تولید و نامحدود بودن خواسته های بشری باعث اصل کمیابی در اقتصاد گردیده است. روستا

روستا یعنی

رابطه اقتصاد و جغرافیا

رابطه اقتصاد و جغرافیا ناشی از همان تأثیر عامل مکان در تحلیل و عمل اقتصادی است. در واقع جغرافیا داده‌های بررسی عوامل طبیعی و چارچوب فضائی را در اختیار اقتصاد می‌گذارد، به عبارتی جغرافیا رابطه انسان را با طبیعت نشان می‌دهد و فضا یا محیط فعالیت آنها را فراهم می‌سازد. اقتصاددان وقتی طبیعت را به منزله منبع مواد اولیه و عمل حمل و نقل یا نصب ماشین‌آلات و یا محل استقرار صنایع و تجارت و به طور کلی فعالیت اقتصادی و حرکات انسانها و سرمایه‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. روستا

انواع روستا

اقتصاد تولید کشاورزی

اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد تولید کشاورزی شامل موارد زیر است:

الف) اهداف و نظرات مدیر مزرعه: مدیر هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود یعنی تفاضل بین دریافتی حاصل از فروش محصولات یا دام با هزینه تولید را در نظر داشته باشد. بنابراین کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. یکی متمایل به حداکثر کردن سود، یکی کسب بزرگترین مزرعه، داشتن بهترین ماشین آلات و یا حداقل کردن بدهی که نهایتا همگی حداکثر سود را باعث می شود. روستا

 بنیان های  اقتصادی و اجتماعی جامعه

بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:

بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند. روستا

تعریف روستا در معماری

انواع نظامهای اقتصادی

بر اساس انگیزه‌ها، نهادها، تکنیک‌ها و فنون فعالیت اقتصادی مختلف و حاکم در جامعه‌ها، می‌توان نظامهای تیولی و پیشه‌وری را در گذشته و نظامهای سرمایه‌داری و اشتراکی معاصر را از هم تفکیک کرد.

نظام تیولی

منظور از تیول، یک جامعه اقتصادی و سیاسی بسته و سازمان یافته است که تحت مالکیت وحکومت مطلق یک نفر موسوم به ارباب اداره می‌شود. این همان نظام ارباب- رعیتی متداول تا قبل از اصلاحات ارضی در ایران و اوایل قرون وسطی و معروف به عصر ملوک‌الطوایفی یا عهد «فئودالیته» است. روستا

زندگی در روستا

سازمان فعالیتهای اقتصادی

به منظور انجام فعالیت در جهت نیل به هدفهای معین، عاملهای اقتصادی، برنامه‌های مقتضی تنظیم می‌کنند و براساس آنها به اتخاذ تصمیم و عمل می‌پردازند. بر این مبنا، روابط مختلف اقتصادی بین عاملها برقرار می‌شود. و از چگونگی این روابط، نوع سازمان اقتصادی مشخص می‌شود. معمولاً نوع سازمان حاصل، از دو حالت خارج نیست: یا برنامه یکی از عاملهای بیشمار به برنامه دیگران تفوق می‌یابد

عوامل توسعه اقتصادی

در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است.

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی

اولین بار آدام اسمیت اظهار داشت که نیروی کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت است که باید از تمام مواهب و وسایل واقعی زندگی برخوردار باشد. مالتوس و ریکاردو برای اولین بار خطرات ناشی از افزایش انفجاری جمعیت را گوشزد کردند. اما تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد جمعیت، عامل مهمی در ارتقاء صنعتی آنها بوده است چون که اکثر کشورهای غنی، از منابع چشمگیر و فراوان سرمایه و کمبود نیروی کار برخوردارند.

   منابع

  • آسایش، حسین ، مشیری ،سید رحیم ، ۱۳۸۱، روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، تهران: قومس.
  • آسایش، حسین ، ۱۳۷۶، اقتصاد روستایی، چاپ دوم ، دانشگاه پیام نور .
  • ابراهیمی، حسین ، ۱۳۸۰، بررسی مزیت نسبی کشاورزی و الگوی بهینه کشت، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

.

 

نظرات بسته شده است.