تربیت – بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام – پرشین مقاله

تربیت

تربیت  انسان به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر جانداران از برتری خاصی برخوردار بوده، همچنین از توانایی های غیر قابل وصفی برخوردار است که برخی از آنها ذاتی و تعدادی اکتسابی اند.انسان با کمک عوامل تربیت به شکوفایی استعدادهای بالقوه خود و جهت دهی مناسب به آنها می تواند به سرمایه ای بی بدیل تبدیل شده زندگی پر از رونق، امید، نشاط، پویایی و توأم با سازندگی را برای خود و دیگران به طرزی شایسته بوجود آورد. (امیرحسینی،۵،۱۳۸۳)بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام

این تحقیق دانشجویی بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام مشتمل بر ۳۳۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته علوم اجتماعی مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

فصل اول. ۶

کلیات طرح. ۶

۱-۱مقدمه. ۶

۱-۲بیان مسأله. ۹

۱-۳ اهداف تحقیق. ۱۴

۱-۴ ضرورت و اهمیت تحقیق. ۱۴

۱-۵ سؤالات پژوهش… ۱۶

فصل دوم ۱۶

مطالعات نظری.. ۱۶

۲-۱ مبانی نظری تحقیق. ۱۷

بررسی مفهومی. ۱۷

الف- تربیت.. ۱۷

ب-تربیت اسلامی. ۲۰

ج- اسلام ۲۳

مشخصات اسلام ۲۷

د- انسان. ۳۶

ه- تربیت جهانی. ۴۴

۲-۲ پیشینه تحقیق. ۴۵

۲-۲-۱ کتاب های تربیتی: ۴۵

۲-۲-۱-۱ تعلیم و تربیت اسلامی، علی شریعتمداری، سال. ۴۵

۲-۲-۱-۲ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، خسرو باقری،  ۱۳۸۲. ۴۶

۲-۲-۱-۴ تعلیم وتربیت دراسلام ،مرتضی مطهری،۱۳۷۴. ۴۸

۲-۲-۲ جهت استفاده از پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی به مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشگاه آزاد و مدرسه علمیه حضرت خدیجه (علیهاالسلام) و دانشگاه تربیت مدرس و … مراجعه گردید که تحت عنوان موضوع تحقیق، موضوعی یافت نشد. ۵۱

۲-۲-۲-۱ اسلام و تربیت جهانگرا، زهرا سائوبه،۱۳۸۱. ۵۱

۲-۲-۲-۲ ثمره تعلیم و تربیت در قران کریم، ۵۴

فصل سوم ۵۷

روش شناسی تحقیق. ۵۷

۳-۱ طرح تحقیق. ۵۷

۳-۲ روش تحقیق. ۵۷

۳-۳ جامعه و نمونه آماری.. ۵۸

۳-۴ ابزار اندازه گیری.. ۵۸

۳-۵ روش انجام تحقیق. ۵۸

۳-۶ محدودیت های تحقیق. ۵۹

فصل چهارم ۶۲

تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق. ۶۲

مقدمه. ۶۳

۴-۱ فردی.. ۶۴

۴-۱-۱ جسم. ۶۴

۴-۱-۲ روان. ۷۳

۴-۱-۳  ذهن. ۷۶

۴-۱-۴ بعد عاطفی. ۸۴

۴-۱-۵ جنبه های عالی رشد. ۸۷

۴-۱-۵-۱ زیبا دوستی. ۸۷

۴-۱-۵-۲ حقیقت جویی. ۸۹

۴-۲ اجتماعی. ۹۰

۴-۲-۱ خانواده ۹۰

۴-۲-۲ نیکی به پدر و مادر. ۹۲

۴-۲-۳ احسان و تفقد و رسیدگی به همه مردم ۹۷

۴-۲-۴  حسن خلق. ۱۰۳

۴-۲-۵ صبر. ۱۱۱

۴-۲-۶ فرو بردن خشم. ۱۱۶

۴-۲-۷ آداب عمومی یا آداب معاشرت.. ۱۱۹

۴-۲-۷-۱- آداب ورود به خانه ها؛ ۱۱۹

۴-۲-۷-۲- سلام ؛ ۱۲۳

۴-۲-۷-۳- آداب مجالس… ۱۲۶

۴-۲-۷-۴-  راه رفتن با تواضع. ۱۲۷

۴-۲-۸ حیات اجتماعی وروابط انسانهاذیل عدالت.. ۱۲۹

۴-۲-۹ ادای حقوق دیگران. ۱۴۰

۴-۲-۹-۱ امانتداری.. ۱۴۰

۴-۲-۹-۲ وفای به عهد. ۱۴۳

۴-۲-۱۰- نظارت اجتماعی. ۱۴۵

۴-۲-۱۱ احترام به حقوق بشر. ۱۵۵

۴-۲-۱۲ امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی. ۱۶۴

۴-۳ فرهنگی. ۱۷۱

۴-۳-۱ علوم و اهمیت آن. ۱۷۱

۴-۳-۲ افکار. ۱۸۵

۴-۳-۳ منطق آزاداندیشی اسلام ۱۹۱

۴-۳-۴ برخورد منطقی با همه مخالفان. ۱۹۳

۴-۳-۵ هنر و ادبیات.. ۱۹۵

۴-۳-۶ داستان. ۱۹۷

۴-۳-۷  سنن و مناسک.. ۲۰۰

۴-۳-۸ کار. ۲۰۵

۴-۴ اقتصادی.. ۲۰۹

۴-۴-۱ معامله و مبادله وشرایط آن. ۲۰۹

۴-۴-۲  مالکیت در اسلام ۲۱۵

۴-۴-۳  اسراف.. ۲۱۶

۴-۴-۴  اقتار. ۲۱۸

۴-۴-۶  انفاق. ۲۲۰

۴-۴-۷  پرهیز از ربا، رشوه، کم‌فروشی. ۲۲۶

۴-۴-۸ جمع آوری مال. ۲۳۵

۴-۴-۹ مال یتیم. ۲۳۶

۴-۵ سیاسی. ۲۴۰

۴-۵-۱ حکومت.. ۲۴۰

۴-۵-۲  صلح. ۲۴۶

۴-۵-۳  روابط بین المللی. ۲۵۴

۴-۵-۴  آداب جهاد ۲۶۲

۴-۵-۵  اسیران جنگی. ۲۷۳

۴-۵-۶  انتظار. ۲۷۶

۴-۵-۷ آزادی.. ۲۸۰

۴-۵-۸  وحدت سیاسی. ۲۸۷

۴-۵-۹  مشورت.. ۲۹۱

۴-۶ معنوی.. ۲۹۷

۴-۶-۱  اثباب وجود خدا ۲۹۷

۴-۶-۲  رابطه خداباانسان. ۳۰۵

۴-۶-۲-۱ رازقیت.. ۳۰۵

۴-۶-۲-۲  خالقیت.. ۳۱۳

۴-۶-۲-۳  احیاء و اماته. ۳۱۷

۴-۶-۲-۴  کرامت به انسان. ۳۲۰

۴-۶-۳  رابطه انسان با خدا ۳۲۲

۴-۶-۳-۱  تسلیم. ۳۲۲

۴-۶-۳-۲  عبادت.. ۳۲۲

۴-۶-۳-۳  اطاعت.. ۳۲۳

۴-۶-۳-۴  توکل. ۳۲۴

۴-۶-۳-۵ اخلاص… ۳۲۴

۴-۶-۳-۶  استعانت.. ۳۲۴

۴-۶-۳-۷  تشکر. ۳۲۵

فصل پنجم. ۳۲۷

نتیجه گیری و پیشنهادها ۳۲۷

۵-۱ خلاصه رساله. ۳۲۸

۵-۲  پاسخ به پرسشهای تحقیق. ۳۳۲

۵-۳  نتیجه گیری.. ۳۳۳

۵-۴  پیشنهادها ۳۳۳

فهرست منابع وماخذ. ۳۳۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی مقالات رشته علوم تربیتی

مقاله بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی جهانی بودن امر تربیت در آموزه های دینی اسلام را در زیر می توانید ببینید.

تربیت

تربیت  از ۲ ریشه رً بَوَ یا رُبُو  به معنای زیادتی یا افزایش و فزونی و رشد و رَ بَبَ (رَبَّ ) به معنای پرورش کاری به منظور افزودن، اضافه کردن این گونه نتیجه می شود:اداره و هدایت جریان ارتقایی و رشد بشر به منظور جهت دادنش به سوی کمال بینهایت»در این تعریف اداره به معنای سرپرستی کردن و کفالت، هدایت در معنای راهنمایی و جهت را نشان دادن و جریان به معنی حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر آمده است و کمال بینهایت مقصود خداوند است.

تربیت فرزند پسر

تربیت ازنظرجامعه شناسان

تربیت  عبارت است از عملی که از طریق نسل بالغ درباره آنها که هنوز رشد کافی نیافته اند صورت می گیرد و غرض آن پرورش جسمی، فکری و اخلاقی آنهاست برای عضویت در جامعه و زندگی آینده.

تربیت  عبارت است از انتقال سنن، آداب و رسوم، مهارت ها و فرهنگ یک جامعه به اعضای جوان‌تر و یا انتقال میراث اجتماعی.

– تربیت عبارت است از پرورش عضوی مفید برای جامعه.

تربیت از نظر دیگر دانشمندان (رشته های دیگر علوم)

تربیت  وسیله ای است برای ساختن مستمر و به عمل آوردن آدمی که حاصل آن داشتن انسانی است متفکر، مؤمن، متعهد و مسئول که در برابر محیط ارزیاب، منتقد و در جنبه رفتار عامل به یافته های مکتب باشد.

تربیت ، هدایت و اراده جریان ارتقایی و تکاملی بشر است به گونه ای که او را به سوی الله(جل جلاله) جهت دهد.

تربیت ، ایجاد هیأتی تازه  است در فرد از طریق فرا هم آورن زمینه جهت رشد و تکامل همه جانبه.

تربیت اسلامی

 تربیت اسلامی عنوانی است که استعمال فراوان یافته و برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان به کار می رود.واژه تربیت از ریشه «ربو» مصدر متعدی باب تفعیل است. در این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ گردیده است و در مشتقات مختلف آن، می توان این معنی را به نوعی بازیافت. مثلاً به تپه «ربوه» گفته می شود … «إِلَى رَبْوَهٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، (مؤمنون/۵۰)» زیرا نسبت به سطح زمین برآمده است، نفس زدن را «رَبو» می گویند به سبب این که موجب برآمدن سینه است.

اسلام

قران کریم که دین خدا را از آدم تا خاتم یک جریان پیوسته معرفی می کند نه چند تا، یک نام روی آن می گذارد و آن  «اسلام» است البته مقصود این نیست که در همه دوره ها دین خدا با این نام خوانده می شده است و با این نام در میان مردم معروف بوده است بلکه مقصود این است که حقیقت دین دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسلام است و این است که می گوید:« إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ (آل عمران/۱۹) دین در نزد خدا اسلام است.» و یا می گوید «مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیًّا وَلاَ نَصْرَانِیًّا وَلَکِن کَانَ حَنِیفًا مُّسْلِمًا (آل عمران/۶۷) ابراهیم نه یهود و نه نصرانی بلکه حق جو و مسلم بود

مشخصات اسلام

برای ترسیم خطوط اصلی نظریات اسلام، تحت عنوان مشخصات اسلام لازم است سه محور شناخت شناسی، جهان بینی و جهان شناسی و مشخصات ایدئولوژی بررسی شود.اسلام  یک مکتب فلسفی نیست و با زبان و اصطلاح فلسفه و فلاسفه با مردم سخن نگفته است، بلکه زبانی  مخصوص خودش داردکه عموم طبقات به فراخور فهم و استعداد خود از آن بهره می گیرند ودر لابلای مطالب خود درباره همه مسائل سخن گفته است- و این سخت حیرت آور است- به طوری که می توان ایدئولوژی آن را به صورت یک دستگاه اندیشه عملی و بینش های جهانی آن را به صورت یک حکمت نظری و نظریاتش را در باب معرفت و شناخت شناسی به صورت اصول یک منطق عرضه د اشت.

تربیت کودک در اسلام

انسان

در هر نظام تربیتی، توصیف انسان به منزله سنگ بنای آن است زیرا همه اجزای یک نظام تربیتی اعم از مفاهیم، تمثیل ها، اهداف، اصول، روش ها و مراحل تربیت  به نحوی ناظر به وضع انسان است. انسان اسلام تنها یک حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می رود و سخن می گوید نیست این موجود از نظر قران ژرف تر و مرموزتر از اینست که بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد.

تربیت جهانی

منظور از تریبت جهانی آنست که دین مبین اسلام با توجه به برنامه ها، روش ها، اهداف و الگوهای معرفی شده خود برای امر تربیت، تنها مخصوص مسلمانان نبوده بلکه با ارائه برنامه های مشخص و هدف های کاملاً شفاف و واضح تا دور دست برنامه زندگی و تربیتی برای همه افراد با تفاوت های نژادی، فرهنگی، زبانی، قومی و … تنظیم کرده و بهترین روش ها را در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و … معرفی نماید.به شرط اینکه این محتوا به نحو احسن شناخته و اجرا شود.همچنین تربیت دین اسلام محدود به زمان و موقعیت خاصی نبوده، همه زمان ها اعم از گذشته و حال و آینده را زیر سایه خود قرار می دهد.

تعلیم و تربیت اسلامی، علی شریعتمداری، سال

در پیشگفتار این کتاب چنین آمده است: در بحث راجع به تعلیم و تربیت اسلامی توجه به این حقیقت ضروری است که اسلام به عنوان یک نظام در هر زمینه، جنبه تربیتی دارد. اصول اعتقادی مکتب اسلام توحید، نبوت، معاد امامت و عدل همه نقش تربیتی دارند. قران مجید از لحاظ تربیتی در معنای وسیع بهترین و کامل ترین کتاب تربیتی برای انسان است

تعلیم وتربیت دراسلام ،مرتضی مطهری

ازنظرنگارنده استعدادهای انسان دو نوع است؛‌ یک نوع استعدادهایی که با جانداران دیگر در آن استعدادها شرکت دارد و نوع دیگر استعدادهای اختصاصی است.استعدادهایی که در آنها با جاندارهای دیگر شرکت دارد امور جسمانی است،جای شک و تردید نیست که تعلیمات اسلام بر اساس حفظ  رشد و سلامت جسم است. علت حرمت بسیاری از امور، مضر بودن آنها به حال بدن میباشد. یکی از مسلمات فقه این است که بسیاری از امور به این دلیل تحریم شده اند که برای جسم انسان ضرر دارند.بنابراین پرورش جسم در حدود پرورش علمی، بهداشت، سلامت و تقویت جسم که جسم نیرو بگیرد یک کمال است.

تربیت فرزند در اسلام

اسلام و تربیت جهانگرا، زهرا سائوبه،

این پژوهش، بااستناد به قران کریم، نهج البلاغه، کتب احادیث و نیز تألیفات اسلامی و تربیتی و آرای اندیشمندان و علمای دین صورت پذیرفته نتایجی در زمینه تربیت در اسلام حاصل گردیده است.اولین نتیجه ای که با تکیه بر دستورهای اسلام به دست آمده آنست که این دین مقدس در مسأله تربیت دقت بی نظیری داشته ، شیوه تربیتی آن به گونه ای است که در جهان یگانه می باشد.نکته دیگری که با توجه به واژه و مفهوم تربیت که در آن معنای پرورش و فزونی وجود دارد این است که هدف از تربیت در اسلام رشد و اعتلای فرد در تمامی ابعاد شخصیتی اش است. در تربیت اسلامی اهداف والایی وجود دارد که انسان را به کمال نزدیک می سازد و به همین سبب است که به آن اهمیت فراوانی داده است و بر ضرورتش تأکید نموده زیرا آن را وسیله جلوگیری از انحطاط افراد می‌داند.

ثمره تعلیم و تربیت در قران کریم

ثمره تعلیم و تربیت الهی را نمی توان مانند یک نقطه توصیف نمود بلکه به طور کلی می توان آن را یک روند در حال تکامل تصور کرد در مرحله ای با سرعت و کیفیت بیشتر و در شرایط دیگر با توان کمتری نسبت به امور دنیا موضع گیری کرده و عکس العمل نشان می دهد.نکته جالب توجه شاید این باشد که چنین فردی کمتر از دنیا و محیط خود مانند دیگران اثرپذیری دارد. مثلاً اگر به کسی در موقعیتی توهینی شود یا برای نزاع و درگیری با او ابراز علاقه نمایند احتمالاً به سرعت پاسخ می دهد ولی ثمره تعلیم و تربیت موظف است خشم خود را فرو خورده و فقط فرمان خداوند را اجرا نمایند.

آزادی

آزادی یکی از موهبت های خداوند به انسان است و اسلام آزادی انسان را در تکوین و عرصه طبیعت، به عنوان اصلی خدشه ناپذیر بیان کرده است. انسان در انتخاب روش زندگی و برگزیدن دین و مکتب، هیچ گونه الزام و اکراهی ندارد، چنانکه آیاتی که در ذیل خواهد آمد به صراحت بر این نکته تأکید دارند. در واقع نگاه اسلام به آزادی، نگاهی فراگیر و همه جانبه است در حالی که مکاتب سیاسی و حقوقی جهان معاصر که داعیه آزادی دارند تنها به آزادی بیرونی انسان در زمینه روابط اجتماعی با همنوعان خود و با دولت و حکومت پرداخته اند، اسلام علاوه بر آنکه این بخش از آزادی را با توجه تمام مورد عنایت خود قرار داده

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی مقالات رشته علوم تربیتی

. 

نظرات بسته شده است.