کاشی ها – بررسی و شناسایی کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین – پرشین مقاله

کاشی ها

پژوهش حاضر حاصل مطالعه و بررسی موارد ذیل برای تدوین فن شناسی آسیب شناسی، طرح مرمت کاشی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است.تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص انواع کاشی ها بقعه تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص گزارشات مبسوطی که در خصوص بقعه ارایه گردیده و بعضاً در میان آنها مطالبی نیز در خصوص کاشی ها مجموعه گزارش شده اند.

مطلب بررسی وشناسایی کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین مشتمل بر۲۵۸ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

پرشین مقاله

فهرست

چکیده: – ۱ –

مقدمه. – ۲ –

فصل اول. – ۴ –

کلیات.. – ۴ –

کلیات.. – ۵ –

۱-۱ بیان مسئله. – ۵ –

۱-۲ فرضیه ها – ۵ –

۱-۳ سوابق مربوط.. – ۶ –

۱-۴ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق). – ۶ –

۱-۵ نام بهره وران: – ۷ –

۱-۶ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟. – ۷ –

۱-۷ روش کار و گرد آوری اطلاعات و ابزار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. – ۷ –

فصل دوم. – ۸ –

اوضاع جغرافیایی استان اردبیل و تاریخ مختصر دوره صفویه. – ۸ –

اوضاع جغرافیائی استان اردبیل.. – ۹ –

۲-۱ موقعیت جغرافیائی استان.. – ۹ –

۲-۲ اوضاع جغرافیایی سیاسی و همسایه ها – ۹ –

۲-۳ ویژگیهای اقلیمی: – ۱۰ –

۲-۴ عناصر اقلیمی.. – ۱۱ –

۲-۴-۱. دما: – ۱۱ –

۲-۴-۲. یخبندان: – ۱۲ –

۲-۴-۳. بارندگی: – ۱۲ –

۲-۴-۴. رطوبت نسبی: – ۱۳ –

۲-۴-۵. جریانات هوایی (بادها). – ۱۴ –

۲-۴-۶. تابش آفتاب: – ۱۶ –

۲-۵ تاریخ دوره صفویه. – ۱۶ –

۲-۵-۱. سلسله النصب صفویه. – ۱۶ –

۲-۵-۲. شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی.. – ۱۷ –

۲-۵-۳. طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی.. – ۱۸ –

۲-۵-۴. شرح حال فرزندان شیخ صفی تا تشکیل حکومت صفویه. – ۲۰ –

۲-۵-۴-۱. شیخ صدر الدین موسی.. – ۲۰ –

۲-۵-۴-۲. خواجه علی سیاه پوش… – ۲۱ –

۲-۵-۴-۳. شیخ ابراهیم. – ۲۱ –

۲-۵-۴-۴. سلطان جنید (متوفی ۸۶۰ هـ ). – ۲۲ –

۲-۵-۴-۵. سلطان حیدر ( ۸۹۳ – ۸۶۰ هـ). – ۲۳ –

۲-۶ تاریخ مختصر صفویان.. – ۲۳ –

۲-۶-۱. شاه اسماعیل اول (۹۰۶ -۹۳۰ هـ . ق). – ۲۴ –

۲-۶-۲. شاه طهماسب اول (۹۳۰ – ۹۸۴ هـ .ق). – ۲۵ –

۲-۶-۳. شاه اسماعیل دوم. – ۲۶ –

۲-۶-۴. سلطان محمد خدابنده صفوی ( ۹۸۵ -۹۹۶ هـ . ق). – ۲۶ –

۲-۶-۵. شاه عباس اول معروف به کبیر ( ۹۹۶ – ۱۰۳۸). – ۲۷ –

۲-۶-۶. شاه صفی (۱۰۳۸ – ۱۰۵۲). – ۲۸ –

۲-۶-۷. شاه عباس دوم (۱۰۷۸ – ۱۰۵۲). – ۲۸ –

۲-۶-۸.شاه صفی یا شاه سلیمان (۱۰۷۷ – ۱۱۰۶). – ۲۹ –

۲-۶-۹. شاه سلطان حسین (۱۱۳۵ – ۱۱۰۵ هـ ). – ۳۰ –

۲-۶-۱۰. شاه طهماسب دوم ( ۱۱۳۵ – ۱۱۴۵ هـ). – ۳۰ –

فصل سوم. – ۳۱ –

تاریخچه هنر کاشیکاری ایران و بناهای مذهبی شناخته شده دوره صفوی.. – ۳۱ –

با توجه به هنر کاشیکاری.. – ۳۱ –

۳-۱ تاریخچه هنر کاشیکاری ایران: – ۳۱ –

۳-۲ هخامنشی.. – ۳۲ –

۳-۳ اشکانیان.. – ۳۳ –

۳-۴ ساسانیان.. – ۳۴ –

۳-۵ هنر کاشیکار دوره اسلامی.. – ۳۴ –

۳-۶ سلجوقیان.. – ۳۵ –

۳-۷ سلجوقی.. – ۳۶ –

۳-۸ ایلخانیان.. – ۳۹ –

۳-۹ تیموریان.. – ۴۳ –

۳-۱۰ کاشی کاری صفویه. – ۴۴ –

اقسام کاشی.. – ۵۰ –

۳-۱۱ کاشیکاری دوره زندیه. – ۵۳ –

۳-۱۲ کاشیکاری قاجاریه. – ۵۳ –

۳-۱۳ بناهای دوره صفوی با توجه به هنر کاشیکاری.. – ۵۴ –

۳-۱۳-۱ مسجد امام (شاه سابق). – ۵۴ –

۳-۱۳-۲ مدرسه چهار باغ.. – ۵۷ –

۳-۱۳- ۳ هارون ولایت.. – ۶۰ –

۳-۱۳-۴ مسجد شیخ لطف اله. – ۶۱ –

۳-۱۳-۴-۱ شرح نقش کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله… – ۶۶ –

فصل چهارم. – ۶۷ –

مجموعه بقعه آرامگاهی شیخ صفی الدین اردبیلی.. – ۶۷ –

۴-۱ مجموعه آرامگاهی شیخ صفی الدین.. – ۶۸ –

۴-۲ مقبره شیخ صفی الدین (گنبد الله الله). – ۷۱ –

مقایسه گنبد الله الله با مقابر برجی معاصر. – ۷۴ –

۴-۳ تالار دارالحفاظ  (قند یلخانه). – ۷۷ –

۴-۴ آرامگاه شاه اسماعیل اول. – ۸۰ –

۴-۵ آرامگاه محیی الدین محمد یا حرمخانه. – ۸۲ –

۴-۶ عمارت چینی خانه. – ۸۴ –

۴-۷ چینی های تالار چینی خانه. – ۸۵ –

۴-۸ تالار دارالحدیث یا طاق متولی.. – ۸۵ –

۴-۹ جنت سرا یا میدان.. – ۸۷ –

۴-۱۰ سر در شاه عباسی یا درگاه معلی.. – ۸۸ –

۴-۱۱ سر در عالی یا درگاه اصلی.. – ۸۹ –

۴-۱۲ حیاط باغ یا حیاط بزرگ… – ۹۱ –

۴-۱۳ صحن یا ساحت.. – ۹۳ –

۴-۱۴ حیاط کوچک یا پیشخان.. – ۹۴ –

۴-۱۵ چله خانه. – ۹۵ –

۴-۱۶ قبرستان شهید گاه. – ۹۷ –

فصل پنجم. – ۹۹ –

گونه های کاشی موجود در بقعه شیخ صفی مستند سازی کاشی ها در انواع مختلف و مجموعه و فن شناسی و تکنیکهای تولید کاشی   – ۹۹ –

۵-۱ کاشی معرق.. – ۱۰۰ –

۵-۲ کاشی پیچ.. – ۱۰۳ –

۵-۳ کاشی معقلی.. – ۱۰۵ –

۵-۴ کاشی جوک(جبک). – ۱۰۶ –

۵-۵ کاشی گره چینی.. – ۱۰۶ –

۵-۶ کاشی هفت رنگ… – ۱۱۱ –

۵-۷ کاشی نره. – ۱۱۶ –

۵-۸ تاریخچه کاشی.. – ۱۱۶ –

۵-۹ تعریف کاشی.. – ۱۱۷ –

۵-۱۰ لعاب.. – ۱۱۷ –

۵-۱۱ اجزای کاشی.. – ۱۱۸ –

۵-۱۲ مراحل تهیه کاشی.. – ۱۱۸ –

۵-۱۲-۱ روش سنتی.. – ۱۱۸ –

۵-۱۲-۲ روش صنعتی.. – ۱۳۰ –

۵-۱۲-۲-۱ تهیه مصالح اولیه. – ۱۳۰ –

۵-۱۲-۲-۲ ساختن گل.. – ۱۳۱ –

۵-۱۲-۲-۳ قالب‌گیری.. – ۱۳۲ –

۵-۱۲-۲-۴ خشک کردن.. – ۱۳۲ –

۵-۱۲-۲-۵ پختن کاشی.. – ۱۳۴ –

۵-۱۲-۲-۶ لعاب دادن روی کاشی.. – ۱۳۵ –

۵-۱۳ انواع کاشی.. – ۱۳۶ –

۵-۱۳-۱ کاشی‌های تک‌رنگ… – ۱۳۶ –

۵-۱۳-۲ کاشی‌های هفت رنگ… – ۱۳۶ –

۵-۱۳-۳ کاشی‌های زرین‌فام. – ۱۳۹ –

۵-۱۳-۴ کاشی‌های زیر رنگی.. – ۱۳۹ –

۵-۱۴-۱ کاشی‌کاری معرق.. – ۱۴۰ –

۵-۱۴-۲ کاشی‌کاری معقلی.. – ۱۴۳ –

۵-۱۴-۳ کاشی‌کاری مینایی.. – ۱۴۴ –

۵-۱۴-۴ کاشی‌کاری تک رنگ… – ۱۴۴ –

۵-۱۴-۵ کاشی‌کاری هفت رنگ… – ۱۴۴ –

۵-۱۴-۶ کاشی‌کاری زیررنگی.. – ۱۴۴ –

۵-۱۴-۷ کاشی‌کاری زرین‌فام. – ۱۴۴ –

۵-۱۴-۸ کاشی لعاب پر. – ۱۴۵ –

۵-۱۵ اکسیدهای رنگ کننده. – ۱۴۵ –

۵-۱۵-۱ اکسید مس… – ۱۴۵ –

۵-۱۵-۲ اکسید کبالت.. – ۱۴۶ –

۵-۱۵-۳ اکسید کُرُم. – ۱۴۶ –

۵-۱۵-۴ اکسید منگنز. – ۱۴۷ –

۵-۱۵-۵ اکسید نیکل.. – ۱۴۷ –

۵-۱۶ معایب لعاب.. – ۱۴۸ –

۵-۱۶-۱ پوسته شدن لعاب.. – ۱۴۹ –

۵-۱۶-۲ گسیختگی لعاب.. – ۱۴۹ –

۵-۱۶-۳ سوراخ سوراخ شدن لعاب.. – ۱۵۰ –

۵-۱۶-۴ تاول زدن لعاب.. – ۱۵۱ –

۵-۱۶-۵ کمی و زیادی حرارت.. – ۱۵۱ –

۵-۱۶-۶ عیب در نتیجه بد زدن لعاب.. – ۱۵۱ –

۵-۱۶-۷ معایب لعاب درنتیجه اتفاقات ناشی از کوره. – ۱۵۲ –

۵-۱۷ مهمترین خواص مورد نظر لعابها – ۱۵۲ –

۵-۱۷-۱ ذوب.. – ۱۵۲ –

۵-۱۷-۲ ویسکوزیته. – ۱۵۴ –

۵-۱۷-۳ کشش سطحی.. – ۱۵۵ –

۵-۱۷-۴ تطابق و تناسب بین بدنه و لعاب.. – ۱۵۶ –

۵-۱۸ کاشی.. – ۱۵۷ –

۵-۱۸-۱ کوره های کاشی پزی.. – ۱۵۷ –

۵-۱۸-۲ کاشی سازی.. – ۱۵۸ –

۵-۱۸-۳ رنگ سازی.. – ۱۶۲ –

۵-۱۸-۳-۱ زیر رنگی.. – ۱۶۲ –

۵-۱۸-۴ تفاوت مصرف کاشی گلی وکاشی جسمی.. – ۱۶۳ –

۵-۱۸-۵ مواد: گل و خمیر سنگ… – ۱۶۴ –

فصل ششم. – ۱۶۶ –

آسیب شناسی کاشیهای موجود در بقعه شیخ صفی الدین.. – ۱۶۶ –

۶-۱- تعریف برخی از لغات و اصطلاحات آسیب‌شناسی.. – ۱۶۶ –

۵-۲- آسیبهای وارده بر کاشی.. – ۱۶۸ –

۶-۲ عوامل داخلی.. – ۱۶۹ –

۶-۲-۱ ساختار مولکولی جسم کاشی‌‌ها – ۱۶۹ –

۶-۲-۲ ضعفهای تکنیکی مربوط به ساخت و ساز عناصر که این نقیصه ممکن است از ابتدای ساخت کاشی تا مرحله پخت لعاب به وجود آید. – ۱۷۱ –

۶-۳ عوامل بیرونی.. – ۱۷۱ –

۶-۳-۱رطوبت.. – ۱۷۱ –

۶-۳-۲ نور. – ۱۷۲ –

۶-۳-۳ آلودگی هوا – ۱۷۲ –

۶-۳-۴ دما – ۱۷۲ –

۶-۳-۵ باد، طوفان و زلزله: – ۱۷۳ –

۶-۳-۶ عوامل انسانی.. – ۱۷۳ –

۶-۳-۷ آسیبهای ناشی از اصطکاک زیاد. – ۱۷۳ –

۶-۳-۸ آسیب‌های ناشی از فشارهای مکانیکی.. – ۱۷۳ –

۶-۳-۹ آسیبهای ناشی از جابجایی.. – ۱۷۴ –

۶-۴ وضع کنونی کاشی های محل مورد بحث و آسیب های وارده. – ۱۷۴ –

۶-۵ تاثیرات عوامل محیطی بر تزئینات کاشی کاری بقعه شیخ صفی: – ۲۰۲ –

۶-۵-۱ یخ بر شدن: – ۲۰۲ –

۶-۵-۲ انحلال: – ۲۰۳ –

۶-۵-۳ شوره: – ۲۰۳ –

۶-۵-۴ شسته شدن ملات: – ۲۰۳ –

۶-۵-۵ باران اسیدی: – ۲۰۴ –

۶-۵-۶ تاثیرات تخریبی ناشی از نور و انرژی گرمایی حاصل از آن: – ۲۰۵ –

۶-۶ اثرات تخریبی ناشی از انتقال تنش های سازه ها بنا بر تزئینات: – ۲۰۵ –

۶-۶-۱ تاثیرات تخریبی ناشی از تعمیرات غیر اصولی: – ۲۰۶ –

۶-۶-۲ آسیبهایی که انسان به ابنیه وارد می کنند. – ۲۰۶ –

۶-۶-۳ عوامل فیزیکی.. – ۲۰۶ –

۶-۷ کاشیهای بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از نگاه ام. ای. ویور. – ۲۰۸ –

۶-۸ حیاط بزرگ… – ۲۱۰ –

ایوان بزرگ قسمت غربی حیاط مشتمل بر ۹ دهنه طاقنماست.. – ۲۱۰ –

۶-۹ خلاصه تعمیرات انجام یافته در بنای تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی.. – ۲۱۱ –

۶-۱۰ مطالعات آزمایشگاهی بدنه کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین: – ۲۱۳ –

۶-۱۰-۱ نمونه کاشی آبی : – ۲۱۶ –

۶-۱۰-۱-۱ آنالیز لعاب آبی به روش SEM: – 217 –

۶-۱۰- ۲ نمونه کاشی سبز: – ۲۲۰ –

آنالیز بدنه کاشی: – ۲۲۰ –

آنالیز لعاب کاشی: – ۲۲۰ –

۶-۱۱ ساختار شناسی و مطالعات آزمایشگاهی لعاب کاشی ها: – ۲۲۴ –

تصاویر میکروسکوپی (اپتیکال نوری) کاشی های بقعه شیخ صفی الدین.. – ۲۲۵ –

فصل هفتم. – ۲۶۲ –

۷-۱ ارایه طرح پیشنهادی جهت مرمت کاشیهای نمای بیرونی قندیل خانه. – ۲۶۳ –

۷-۲- کاشی آبی.. – ۲۶۶ –

۷-۳- کاشی سبز. – ۲۶۷ –

۷-۴- نتیجه گیری.. – ۲۶۸ –

۷-۵- منابع. – ۲۶۹ –

.

مقاله بررسی وشناسایی کاشی های مجموعه بقعه  شیخ صفی الدین در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مقاله بررسی وشناسایی کاشی های مجموعه بقعه شیخ صفی الدین رادر زیرمی توانید ببینید.

شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی

شیخ صفی الدین اردبیلی، جّد بزرگ صفویان از بزرگ مردان روزگار محسوب می شد. مقام بزرگ روحانی و ملک از خود گذشتگی و درویشی داشت، بسیار مهربان و فداکار بود. خدمت به غیر را خودپرستی مقدم می شمرده و عده زیادی از مستمندان و مردم آذربایجان از دستگاه او وظیفه وجیره مرتب داشتند و به همین سبب مریدان و پیروان زیادی بدورا دور در دستگاه او جمع می شدند و چنان فریفته و شیفته او شدند که در تاریخ کمتر مرشدی را می توان یافت که چنین مریدان فداکاری داشته باشد و اگر بتوان قیاس کرد، می توان او را از حیث نفوذ با حسن صباح و مریدان او را از حیث ایمان و احترام با فدائیان حسن صباح مقایسه کرد.

شیخ صدر الدین موسی

شیخ صدر الدین موسی روز عید فطر سال ۷۰۴ هـ از بطن فاطمه خاتون دختر شیخ زاهد گیلانی متولد شد و در ۳۱ سالگی جانشین پدر شد. دوران طولانی ریاست صدرالدین، که از ۷۳۵ تا ۷۹۳ هـ تداوم داشت شاهد یک واقعه مهم است، و آن شروع ساختمان زیارتگاه معنوی اردبیل است که در طول ده سال زیر نظر او به پایان رسید. شیخ صدرالدین برای افزایش تعداد مریدان و افزودن بر ثروت خانقاه اردبیل از شرایط فرمان استفاده کرد و با اعزام خلفا (به نقاط مختلف) بر تعداد مریدان خاندان صفی افزود و مریدان نیز پیوسته زروجنس به عنوان نذر به او تقدیم نمودند. کاشی ها 

تاریخچه هنر کاشیکاری ایران

تزئینات کاشی ها بر روی ستونهای معبد العبید در بین النهرین باقیمانده از سال های نیمه دوم هزاره دوم ق.م نشانگر اولین کاربرد هنر کاشیکاری در معماری است همچنین اولین تزئینات آجرهای لعابدار و منقوش نیز بر دیواره های کاخهای آشور و بابل به کار گرفته شده است.در کاوشهای باستانشناسی چغازنبیل، شوش و سایر نقاط باستانی ایران، علاوه بر لعاب روی سفال، خشت های لعابدار نیز یافت شده است.

کاشی چیست

هخامنشی

به طوری که در کاخ « آپادانا» در شوش و در کاخ « تخت جمشید» برای تزئین تالارها و دیوارها و ایوان ها از آجرهای لعاب دار و کاشی های زیبایی استفاده شده است که نمونه های شاخص آن هم اکنون در موزه های «لور» – در پاریس و «ایران باستان» موجود است. همچنین نقش کوروش که از کاشی ها با یک مستطیل شکل ساخته شده، چگونگی هنر کاشی سازی را در این دوره نشان می دهد

هنر کاشیکار دوره اسلامی

هنر اسلامی با هنر ساسانیان تلفیق شد و هنری نو به وجود آورد. در اوایل اسلام آجر، این عنصر زیر بنایی هر بنا، با انعطاف پذیری که داشت داخل و خارج بنا را زینت بخشید و دیری نپایید که کاشی جای خود را پیدا کرد و در زمان صفویه میدان رااز آجر گرفت و زینت بخش داخل و خارج بنا شد. در این زمان بود که  انشعاباتی از کاشی ها جدا شد و کاشیکاری به اوج خود رسید

کاشی کاری صفویه

در اوائل قرن شانزدهم میلادی تزئینات دیوار داخلی مقبره شاه اسمعیل از کاشی ها خشتی آبی رنگ تیره تشکیل شده بود که در روی آن طرح نقش برگ طلائی نقاشی داشت. (قرن دوازدهم قونیه)بهترین کاشی در مقبره شیخ صفی است – قابها در و پنجره مقبره شیخ صفی باید مربوط بزمانی باشد که از ۱۵۰۰ آغاز میشود یعنی قرن شانزدهم میلادی و همچنین است قسمتهائی از تزئینات حیاط مقدم بزرگ. نوارهای محاط کننده مقبره دارای ویژگی اشکال هندسی زینتی است که با نقشهای اسلیمی پر شده است و بوسیله پیشرفتگی های تیرک مانندی از جنس آجری بی لعاب مشخص شده است

رایان کاشیها تهران

اقسام کاشی

۱- کاشی ها یکرنگ: با این که رنگ های مختلف برای ایجاد نقش روی آجر استعمال می شود، ولی هر کاشی، منفرداً یک رنگ معین دارد.

۲- کاشی موزاییک: کاشی های رنگارنگ را به قطعات کوچک می برند و آنها را طبق نقشه ، پهلوی یکدیگر قرار می گذارند.

۳- کاشی هفت رنگ: روی کاشی ساده، نقوشی به رنگ های مختلف، نقاشی می نمایند و روی آن را لعاب می دهند.

پاورپوینت کاشی و سرامیک

کاشیکاری قاجاریه

در اوایل دوره قاجاریه، در شیراز، هنرمندان گرد هم آمدند و تا اندازه یی در پیشبرد کار هنر تاثیر گذاشتند و کاشی سازان با الهام گرفتن از طبیعت، کاشی هایی با گل و برگ و رنگ های متنوع ساختند و مسجد وکیل را تزیین و نماسازی کردند.ناصرالدین شاه پایبند مذهب بود و به امروی قبور ائمه اطهار تعمیر و کاشیکاری می شد. در این دوران، هنر کاشیکاری و کاشی سازی کاملاً تنزل کرده بود

.

نظرات بسته شده است.