گنجینه ی ایران – پایان نامه گنجینه های فراموش شده – پرشین مقاله

گنجینه ی ایران

گنجینه ی ایران یکی از اصلی ترین راه های شناخت موضوعات و پدیده ها و مفاهیم، مطالعه در صفات و آثار آنها می باشد. این موضوع به ویژه وقتی که موضوع در قلمرو نظر و اندیشه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

مطلب پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری مشتمل۲۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه مقالات رشته معماری مقالات رشته هنر

فهرست مطالب

کران اول: ۶

پیشنهاد طرح پژوهش…. ۶

فصل اول: پیشگفتار. ۶

فصل دوم: اهداف انتخاب پروژه: ۷

کران دوم: ۹

شناخت نگاره و نگارگری… ۹

فصل اول: مطالعات بنیادین پژوهش…. ۹

نگارگری پیش از تاریخ در ایران.. ۹

غار نگاره های لرستان- میرملاس…. ۹

غار نگاره های همیان- دوشه- لاخ مزار. ۱۱

ساختمان منقوش تپه زاغه. ۱۲

نقوش هفت تپه. ۱۳

نگاره های سفالین.. ۱۳

نقش اندازی بر روی مهر. ۱۴

نگارگری در ایران قبل از ظهور اسلام. ۱۵

نگارگری دوره هخامنشیان.. ۱۵

نگارگری دوره اشکانیان.. ۱۸

۲-۲-۱- ویژگی های نگارگری و هنر بعد از هخامنشیان.. ۱۸

۲-۲-۲- جایگاه نگارگری در هنر اشکانی.. ۱۹

نگارگری در دوره ساسانیان.. ۲۰

۲-۳-۱- آثار و بقایای نقاشی دوره ساسانیان.. ۲۲

۲-۳-۲- نگارگری و کتاب سازی ساسانیان.. ۲۵

۲-۳-۳- مانی و نگارگری او. ۲۵

نگارگری در ایران پس از ظهور اسلام. ۲۹

مکتب بغداد( عباسی ) ۳۱

کتاب نگاره های مکتب بغداد. ۳۱

مکتب نگارگری سلجوقی.. ۳۲

ویژگی های نگارگری دوره سلجوقیان.. ۳۳

مکتب تبریز اول( ایلخانی ) ۳۳

ربع رشیدی و تاثیر آن در نگارگری ایرانی.. ۳۵

مکتب شیراز. ۳۵

مکتب هرات… ۳۶

شاهرخ و مکتب هرات… ۳۸

برآیند باشکوه( نخستین فرمانروایان دودمان صفوی) ۴۰

نگارگری در دوره صفوی( شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده ) ۴۹

شاه عباس اول.. ۵۳

رخوت و رکود( آخرین پادشاه صفوی ) ۵۸

نفوذ شیوه های اروپایی( از افاغنه تا سلسله قاجار ) ۶۶

تذهیب… ۷۲

تعریف تذهیب… ۷۲

مکتب‌های تذهیب… ۷۳

پیشینه تذهیب… ۷۴

تذهیب ایرانی.. ۷۵

مینیاتور. ۷۸

تاریخچه مینیاتور. ۷۸

مینیاتور ایرانی.. ۸۱

کاشی.. ۸۲

تاریخچه کاشی.. ۸۲

کاشی زرین فام- قرن ۵ هجری- کاشان.. ۸۳

کاشی معرق- مسجد شیخ لطف الله اصفهان.. ۸۵

کاشی هفت رنگ- ایران و ترکیه. ۸۵

کاشی ایزنیک- قرن پنجم- ترکیه. ۸۶

دریافت منشا نگارگری… ۸۶

مروری کوتاه بر کاربردهای خطی در نگاره‌های سده هفتم تا یازدهم.. ۸۷

ریشه یابی مفهوم های ساختارهای فضایی در نگاره ها ۱۰۴

حس مکان یا مکانیت… ۱۰۴

تداوم فضایی مثبت… ۱۰۵

همزمانی زمان- صورت… ۱۰۶

انسان در حد مقیاس…. ۱۰۶

مفهوم صور سنتی.. ۱۰۷

باغ. ۱۰۷

تخت… ۱۰۸

رواق.. ۱۰۸

دروازه. ۱۰۸

اتاق.. ۱۰۹

مناره. ۱۰۹

گنبد.. ۱۱۰

چارطاق.. ۱۱۰

فصل دوم: مطالعات تطبیقی.. ۱۱۱

فرهنگسرای دزفول( صمیمیت معماری اطرانی در جشن نور ورنگ و آجر ) ۱۱۱

فصل سوم: مطالعات زمینه. ۱۱۶

مطالعات پیرامون شهر مشهد.. ۱۱۶

تاریخچه تحولات مشهد در دوره معاصر. ۱۱۶

تاریخچه شکل گیری شهر مشهد.. ۱۱۷

تاریخچه خراسان.. ۱۱۸

جمعیت کنونی شهر مشهد.. ۱۲۰

شناخت فضاهای فرهنگی موجود. ۱۲۰

بررسی اجتماعی شهر مشهد.. ۱۲۱

۱-۶-۱-  برخوردهای اجتماعی و فرهنگی.. ۱۲۱

۱-۶-۲- پدیده مهاجرت روستاییان.. ۱۲۲

۱-۶-۳- پدیده زوار. ۱۲۲

شناخت استخوان بندی شهر مشهد.. ۱۲۲

۱-۷-۱- استخوان بندی شهر مشهد و تاثیرات آن بر فرم کلی شهر. ۱۲۳

۱-۷-۲- عوامل موثر در استخوان بندی شهر مشهد.. ۱۲۳

شناخت مسائل اقلیمی شهر مشهد.. ۱۲۶

۱-۸-۱- ویژگی آب و هوای مشهد و بررسی وزش باد در منطقه. ۱۲۶

۱-۸-۲- جهت استقرار ساختمان در مشهد.. ۱۲۷

مطالعات پیرامون شهر توس…. ۱۲۹

پیشطنه تاریخی توس…. ۱۲۹

پاژ. ۱۳۰

آرامگاه فردوسی.. ۱۳۳

بنای هارونیه. ۱۳۴

مسجد مدرسه تابران توس…. ۱۳۵

ارگ مرکزی( کهن دژ) ۱۳۶

ضوابط و مقررات مصوب پیرامون شهر توس…. ۱۳۷

مشخصات وضوابط عرصه اثر. ۱۳۷

حریم منظری شهر تاریخی توس…. ۱۴۰

جایگاه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری حوزه تاریخی توس…. ۱۴۰

جایگاه اقتصادی… ۱۴۰

جایگاه اجتماعی.. ۱۴۱

جایگاه گردشگری… ۱۴۱

میزان وتحولات جمعیت کل منطقه توس…. ۱۴۲

۶- طرح تهیه شده برای منطقه خراسان بزرگ و ناحیه توس…. ۱۴۲

چگونگی استفاده از مطالعات تاریخی برای برنامه ریزی های گردشگری… ۱۴۴

تاریخ : ۱۴۴

باستان شناسی : ۱۴۴

مردم شناسی : ۱۴۸

هنرهای سنتی : ۱۴۸

طبقه بندی اراضی ونحوه استفاده از زمین.. ۱۴۸

شناخت راههای پیرامون حصار توس…. ۱۵۳

فصل چهارم: مطالعات تکمیلی.. ۱۶۲

سماع عارفان در نگاره ها و نگارگری ها ۱۶۲

کران سوم: ۱۷۸

تجزیه و تحلیل طرح پژوهش…. ۱۷۸

فصل اول:تدوین مبانی نظری پروژه. ۱۷۸

ارکان بنیادین طرح نگاره ها ۱۷۸

تعادل.. ۱۷۸

زیبایی.. ۱۸۳

هماهنگی.. ۱۸۷

توازن.. ۱۸۹

اندازه. ۱۹۰

حد و حریم.. ۱۹۲

وحدت در کثرت… ۱۹۳

وجوه افتراق وحدت و همسانی.. ۲۰۲

تعریف وحدت : ۲۰۵

هدف از وحدت : ۲۰۶

وسیله وحدت : ۲۰۶

مبلغ وحدت : ۲۰۷

نتیجه وحدت : ۲۰۷

علل گرایش یا تبلیغ وحدت : ۲۰۸

زمینه‌های وحدت : ۲۰۸

تضادهای روند همسان سازی با وحدت : ۲۰۹

عامل وحدت : ۲۰۹

ویژگیهای نظم معماری و شهر اسلامی (مأخوذ از تفکر اسلامی) ۲۱۰

مرکزگرایی.. ۲۱۳

تحلیل نقاشی ایرانی انتخاب شده: ۲۱۸

تعیین اجزا برنامه فیزیکی.. ۲۲۰

کران چهارم: طراحی پروژه. ۲۲۷

فصل اول: تحلیل و آنالیز سایت… ۲۲۷

فصل دوم: روند گذر از مبانی نظری به ایده ها و طراحی.. ۲۳۵

فصل سوم: تبیین برنامه ها و اهداف طرح.. ۲۴۹

فصل سوم: ۲۵۰

ارائه مدارک نهایی طرح.. ۲۵۰

مقاله پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته معماری مقالات رشته هنر

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه گنجینه های فراموش شده – مرکز آفرینش های هنری را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

گنجینه ی ایران یکی از اصلی ترین راه های شناخت موضوعات و پدیده ها و مفاهیم، مطالعه در صفات و آثار آنها می باشد. این موضوع به ویژه وقتی که موضوع در قلمرو نظر و اندیشه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

گنج واقعی در ایران

ساختمان منقوش تپه زاغه

«تپه زاغه» تپه‌ای است تقریباً مدور که راس آن کمتر از یک متر از سطح زمین‌های اطراف بلندتر است. این تپه در بلوک زهرا در ۶۰ کیلومتری جنوب شهرستان قزوین واقع است.

در محدوده‌ای بسیار کوچک از این تپه و در عمق چند سانتیمتری پایین‌تر از کف ساختمان، اثر رنگ‌آمیزی شده‌ای که با گل اخرا انجام گرفته بود مشخص گردید

نگارگری دوره هخامنشیان

گنجینه ی ایران دامنه‌های کوه‌های بختیاری در جنوب شرقی شوش مستقر گردیدند. «هخامنش» نخستین کسی بود که کشور کوچکی را تاسیس کرد و جانشین او «چیش پیش» (۶۴۰-۴۷۵پ.م) به خود عنوان پادشاه شهر «انشان» را داد.

نگارگری در دوره ساسانیان

ساسانیان از قرن سوم تا میانه قرن هفتم میلادی در ایران پادشاهی کردند و حکومت آنان پس از حمله اعراب و شکست یزدگرد سوم از مسلمانان منقرض گردید.

درباره نگارگری این دوره، باید به کتب و سفرنامه‌ها و بقایای خاطرات دیداری کسانی که از هنر و معماری ساسانیان اشاره کرده‌اند مراجعه کرد.

گنج های کشف شده در ایران

آثار و بقایای نقاشی دوره ساسانیان

گنجینه ی ایران می دانیم ساسانیان دیوارهای کاخ‌های خود را با نگاره‌ها آرایش می‌دادند و شاعران صدر اسلام نیز بدان‌ها اشاره‌هایی کرده‌اند که آثار مختصری از آنها باقی مانده به عنوان نمونه در افغانستان کنونی، در محلی به نام «دختر نوشیروان» در هشتاد میلی شمال شهر بامیان نقش رنگارنگی بر روی سطح سنگ خارا باقی مانده است و مجلسی را نشان می‌دهد

نگارگری و کتاب سازی ساسانیان

گنجینه ی ایران کتاب سازی و کتاب آرایی از گذشته‌های بسیار دور در ایران رواج داشته است و شاید نخستین کتاب اوستای «زردشت» باشد که آن را با آب زر بر پوست گاو نوشتند. در کتب گوناگون همچون «نامه تنسر» در صفحه ۱۲ و «مروج الذهب» مسعودی و «تاریخ الامم» و «الملوک طبری» به این نکته اشاره شده است

مانی و نگارگری او

گنجینه ی ایران تولد مانی نقاش ایرانی را در سال ۲۱۶ یا ۲۱۵ میلادی و کشته شدن او را در ۲۷۷ میلادی می‌دانند. او عقایدش را به وسیله نقاشی تبلیغ و ترویج می‌کرد. آیین و هنر نقاشی او – که از ارکان آیین‌اش بود – خیلی زود منتشر گردید.

مکتب بغداد( عباسی )

با روی کار آمدن عباسیان و حمایت ایرانیان ، بغداد به عنوان نخستین مکتب نگارگری و تصویر گری کتب توسط خلفای عباسی مطرح گرید. این مکتب بین سال های ۱۳۳ – ۶۵۶ ه. ق زمان سقوط مستعصم در پایتخت عباسیان رواج داشت و نخستین نمونه های تصویر گری در کتب پس از اسلام که بیشتر جنبه علمی و فنی داشت به وجود آمد

گنجینه ی ایران

مکتب نگارگری سلجوقی

گنجینه ی ایران سلجوقیان که نسبت به ایشان به «سلجوق بن دقاق» می رسد طایفه ای بودند از ترکمانان غز و خزر که در روزگار سامانیان در دشت های خوارزم و سواحل دریای خزر در آن سوی رود جیحون سکونت داشتند. این ترکمانان در حدود ۴۱۶ هجری سر به شورش برداشتند

مکتب تبریز اول( ایلخانی )

پس از به قدرت رسیدن چنگیز ، مغول ها هجوم گسترده ای را بر کشور های مجاور آغاز کردند ابتدا چین را به تصرف در آوردند و پس به سوی ایران روانه شدند آنها در مدت پنج سال شهرهای مرو، بلخ، هرات، و سپس توس و نیشابور و ری و  خوارزم و سمرقند را به ویرانی مبدل کردند

ربع رشیدی و تاثیر آن در نگارگری ایرانی

بدون اغراق یکی از دوران هایی که نگارگری و تصویر گری کتاب مورد توجه قرار گرفته زمان وزارت خواجه رشیدالدین فضل الله است که وزیر با تدبیر غازان خان بود وی مجتمعی را به نام ربع رشیدی یا رشیدیه را در تبریز بنا نهاد .

نگارگری در دوره صفوی( شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده )

گنجینه ی ایران در سال ۹۸۳هـ.ق اسماعیل دوم به جای پدرش شاه طهماسب، به تخت سلطنت نشست. اسماعیل به لحاظ سرپیچی از دستورات پدرش مدت بیست سال را در زندان سپری کرده بودو تنها پس از فوت وی بود که از زندان رهایی یافت.

رخوت و رکود( آخرین پادشاه صفوی )

شاه عباس اول و رضا عباسی، هر دو به گونه‌ای میراث مشترکی به جا گذاشتند. نظام حکومتی و سرحدات مرزی زمان شاه عباس، با وجود ضعف برخی از جانشینانش، همچنان دست نخورده ماند. به همین روال پیروان رضا عباسی، در آغاز، از شیوه وی پیروی کردند.

مناطق گنج خیز ایران

ریشه یابی مفهوم های ساختارهای فضایی در نگاره ها

فضا یکی از سرراست ترین نمادهای هستی است. ازلی ست و همه جا گستر، و در کیهان شناسی اسلام «مقام» نفس کل را داراست. انسان سنتی گرایش به طرز دریافتی دارد که تعبییری ماورائی از زندگی ارائه می دهد، تعبییری که از همه بینش ظاهری در می گذرد

حس مکان یا مکانیت

گنجینه ی ایران وقتی در فضای کیهانی نظم برقرار شد، ذهن تأبیرگر آنگاه انتظام منطقه ای را طلب می کند. این انتظام چه بسا از طریق میانکُنشِ شهرهای ساخته دست انسان با مواضع برجسته به دست می آید، میانکُنشی که یک مکانیت معین و منطقه ئی پدید می آورد.

همزمانی زمان- صورت

فضا در معماری و طرحریزیِ جامعه سنتی موقعیتی ازلی و مسلط برقرار می سازد. مفهوم زمان و صورت در حد تداوم های همزمان، موقعیتی کم اهمیت تر دارند. فضا، همانسان که تمامی خلقت، شامل امکاناتی هم فاعلی و هم انفعالی است.

فرهنگسرای دزفول( صمیمیت معماری اطرانی در جشن نور ورنگ و آجر )

گنجینه ی ایران دوستانی که فرصت سفر به دزفول را داشته اند تایید خواهند کرد که این شهر را می توان یکی از شاهکار ها چه از نظر بافت شهری و چه از نظر معماری، به خصوص معماری آجر دانست. نمود این معماری در جای جای طرح فرهنگسرای به نام این شهرمشهود است.

تاریخچه شکل گیری شهر مشهد

در قرن دوم هجری شهر نوغان در حوالی آرامگاه خواجه ربیع فعلی و روستای سناباد به احتمال در محله آبکوه فعلی دو منطقه مسکونی مهم منطقه بوده وباغ ییلاقی حمید بن قحطیه حاکم توس در آن زمان در محل بارگاه رضوی فعلی قرار داشته است.

گنج های پنهان شده در ایران

شناخت فضاهای فرهنگی موجود

گنجینه ی ایران کاربری فرهنگی شامل سینما , تئاتر , سالن اجتماعات , کتابخانه , نمایشگاه , موزه و همچنین آثار تاریخی میباشد . بر طبق مطالعات طرح جامع ۹۵-۷۰ مشهد کاربریهای فرهنگی در سطح شهر مشهد از توزیع نامتعادلی برخوردار است و اکثر کاربریهای فرهنگی در مرکز شهر قرار دارند .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته معماری مقالات رشته هنر

نظرات بسته شده است.