حکومت باوندیان اسهبدیه – حکومت باوندیان اسهبدیه، روابط آن با حکومت همجوار ترک – پرشین مقاله

حکومت باوندیان اسهبدیه

حکومت باوندیان اسهبدیه شناخت و بررسی تاریخ بومی و محلی، از موضوعات مهم و قابل بحث درتاریخ می باشد. پژوهش های علمی در مورد تاریخ و تمدن محلی نقش به سزایی در شناخت تاریخ هر ملتی دارد. یکی از نقاط مهم و معروف ایران، سرزمین مازندران (طبرستان) است. مازندران (طبرستان) به عنوان یکی از ایالات شمالی فلات ایران همواره از جهات مختلف نقش مهمی در تاریخ و تمدن این مرز و بوم داشته است از جمله : جنگاوری، اقتصاد، مذهب، علم و دانش و …..

این تحقیق دانشجویی حکومت باوندیان اسهبدیه، روابط آن با حکومت همجوار ترک مشتمل بر۱۴۶  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

حکومت باوندیان اسهبدیه

فهرست مطالب

فصل اول: ۴

کلیات… ۴

مقدمه: ۵

بیان مسأله: ۶

سؤال های پژوهش: ۶

فرضیه ها : ۷

تعریف واژگان: ۷

اهمیت تحقیق: ۸

محدودیت ها و مشکلات تحقیق : ۹

روش تحقیق: ۹

پیشینه تحقیق: ۱۰

قلمروتحقیق : ۱۰

بررسی منابع: ۱۱

پژوهش های جدید: ۱۴

فصل دوم: ۱۷

جغرافیای تاریخی ساری.. ۱۷

۲-۱- جغرافیای تاریخی مازندران. ۱۸

۲-۱-۱- وجه تسمیه طبرستان. ۲۰

۲-۱-۲- وجه تسمیه مازندران. ۲۲

۲-۲- جغرافیای طبیعی ساری.. ۲۵

۲-۳- وجه تسمیه ساری.. ۳۰

۲-۴- ساری از دیدگاه کتب پیشینیان. ۳۲

۲-۴-۱- ساری در دوران پیش از اسلام: ۳۲

۲-۴-۲- ساری در دوران اسلامی: ۳۵

۲-۵- ساری از دیدگاه سیاحان و جهانگردان. ۳۹

فصل سوم: ۴۳

اوضاع سیاسی ساری از سقوط آل زیار تا مرگ اسپهبد علی علاءالدوله. ۴۳

۳-۱- پیشینه تاریخی ساری.. ۴۴

۳-۲- ساری در عهد سلجوقیان. ۵۵

۳-۳- پادشاهی اسپهبدان باوندی در ساری (نوبت دوم از سال ۴۶۶- ۶۰۶ ﻫ ق) ۵۶

۳-۳-۱- اسپهبد شهریار چهارم حسام الدوله نخست باوند (۴۶۶- ۵۰۳ ﻫ ق/ ۱۰۷۳م- ۱۱۰۹م) ۵۶

۳-۳-۱-۲- اسپهبد قارن سوم نجم الدوله باوند (۵۰۳- ۵۰۹ ﻫ ق) ۶۰

۳-۳-۱-۳- اسپهبد رستم دوم فخرالملوک باوند (۵۰۹- ۵۱۱ ﻫ ق/ ۱۱۱۵م- ۱۱۱۷م) ۶۲

۳-۳-۱-۴- اسپهبد علی علاءالدوله (یکم) باوند (۵۱۱- ۵۳۶ ﻫ ق) ۶۳

۳-۳-۱-۵- بازگشت اسپهبد علاءالدوله علی باوندی به طبرستان. ۶۶

۳-۳-۱-۶- روابط سلطان محمود سلجوقی با اسپهبد علی علاءالدوله. ۶۷

۳-۳-۱-۷- روابط سلطان سنجر سلجوقی با اسپهبد علی علاءالدوله باوندی.. ۶۸

۳-۳-۱-۸- مرگ اسپهبد علی علاءالدوله (۵۳۶ ﻫ ق) ۷۱

فصل چهارم : ۷۳

اوضاع سیاسی ساری از دوره اسپهبد رستم سوم شاه غازی نصیرالدوله تا ظهور مرعشیان. ۷۳

۴-۱ اسپهبد رستم سوم شاه غازی (یکم) نصیرالدویه (یکم) باوند (۵۳۶- ۵۵۸ ﻫ ق) ۷۴

۴-۱-۱- جدال شاه غازی با مرداویج (تاج الملوک) ۷۵

۴-۱-۲- جدال شاه غازی با اسماعیلیان. ۷۷

۴-۱-۳- جنگ شاه غازی با ترکمانان غز. ۷۸

۴-۱- ۴- جدال شاه غازی با کیکاووس و فخرالدوله (۵۵۳ ﻫ ق) ۷۹

۴-۱- ۵- جدال شاه غازی با سلطان محمود سلجوقی.. ۸۰

۴-۱-۶- مرگ شاه غازی (۵۵۸ ﻫ ق) ۸۲

۴-۲- اسپهبد حسن یکم شرف الملوک (یکم) علاءالدوله دوم (۵۵۸- ۵۶۸ ﻫ ق) ۸۳

۴-۲-۱- شورش مردم لاریجان علیه باحرب (۵۶۳ ﻫ ق) ۸۵

۴-۲-۲- پناه گرفتن سلطان شاه خوارزمی به طبرستان (۵۶۸ ﻫ ق ) ۸۶

۴-۲-۳-آمدن مؤیدآی ابه به طبرستان (۵۶۸ ﻫ ق ) ۸۶

۴-۳- اسپهبد اردشیر یکم حسام الدوله دوم باوند (۵۶۸- ۶۰۲ ﻫ ق) ۸۸

۴-۳-۱- جدال اسپهبد اردشیر حسام الدوله با مؤید آی ابه (۵۶۸ ﻫ ق) ۸۹

۴-۳-۲- روابط اسپهبد اردشیر حسام الدوله با حکام خارج از طبرستان. ۹۰

۴-۴- ساری در دوره ی خوارزمشاهیان، مغولان. ۹۱

۴-۴-۱- ساری در جنگ با خوارزمشاه و سقوط آن. ۹۴

۴-۴-۲- مرگ اسپهبد اردشیر حسام الدوله (۶۰۲ ﻫ ق) ۹۶

۴-۴-۳- اسپهبد رستم چهارم شاه غازی دوم شمس الملوک (یکم) باوند (۶۰۲ ﻫ ق- ۶۰۶ ﻫ ق/۱۲۰۵ م- ۱۲۰۹ م) ۹۷

‍‍‍۴-۴-۴- مغولان در مازندران و ساری.. ۹۹

۴-۵- ساری در دوران سلسله کینخواریه ( باوندیان دوره ی سوم) ۱۰۱

فصل پنجم : ۱۰۷

اوضاع اجتماعی و فرهنگی ساری.. ۱۰۷

۵-۱- نژاد و قومیت… ۱۰۸

۵-۲- خط و زبان. ۱۱۰

۵-۳- مذهب… ۱۱۳

۵-۴- طبقات اجتماعی مردم طبرستان و ساری.. ۱۱۴

۵-۵- مشاهیر ساری.. ۱۱۶

۵-۵-۱- شیخ شهر آشوب… ۱۱۶

۴-۵-۲- ابن شهر آشوب… ۱۱۶

۵-۵-۳- شیخ احمد طبرسی.. ۱۱۸

۵-۵-۴- ابو علی طبرسی.. ۱۱۸

۵-۵-۵- سید ابوالفضل حسینی ساروی.. ۱۲۰

۵-۵-۶- سید شرف الدین المنچب بن الحسین ساروی.. ۱۲۰

۵-۵-۷- گرد بازو. ۱۲۰

۵-۵-۸- تاج الملوک… ۱۲۱

۵-۶- آثار و بناهای تاریخی.. ۱۲۲

۵-۶-۱- مسجد زنگو. ۱۲۲

۵-۶-۲- خانقاه ۱۲۲

۵-۶-۳- خانقاه و گنبد دلارام. ۱۲۲

۵-۶-۴- خانقاه و گنبد زاهده خاتون. ۱۲۳

۵-۶-۵- قصر حسام الدوله اردشیر باوندی.. ۱۲۳

۵-۶-۶- قصر اسپهبد حسام الدوله شهریار بن قارن. ۱۲۴

۵-۶-۷- گاو پوستی (مدرسه و دخمه اسپهبدان باوندی در ساری) ۱۲۴

۵-۶-۸- قلعه توجی.. ۱۲۶

۵-۶-۹- برج رسکت… ۱۲۶

نتیجه گیری: ۱۲۸

ضمایم: ۱۳۴

«فهرست منابع و مآخذ» ۱۴۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله حکومت باوندیان اسهبدیه، روابط آن با حکومت همجوار ترک از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله حکومت باوندیان اسهبدیه، روابط آن با حکومت همجوار ترک را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

حکومت باوندیان اسهبدیه شناخت و بررسی تاریخ بومی و محلی، از موضوعات مهم و قابل بحث درتاریخ می باشد. پژوهش های علمی در مورد تاریخ و تمدن محلی نقش به سزایی در شناخت تاریخ هر ملتی دارد. یکی از نقاط مهم و معروف ایران، سرزمین مازندران (طبرستان) است. مازندران (طبرستان) به عنوان یکی از ایالات شمالی فلات ایران همواره از جهات مختلف نقش مهمی در تاریخ و تمدن این مرز و بوم داشته است از جمله : جنگاوری، اقتصاد، مذهب، علم و دانش و …..

بیان مسأله:

حکومت باوندیان اسهبدیه مازندران (طبرستان) به عنوان یکی از ایالات شمالی ایران، همواره مورد توجه پادشاهان سلجوقی و خوارزمشاهی بوده و برای آنها اهمیت فراوانی داشته است، زیرا از این طریق می توانستند بر راه عبور خراسان به عراق اشراف داشته باشند و این عامل باعث شده بود که شهرهای طبرستان از جمله ساری- که در این مسیر بود- دارای اهمیت باشد.

اهمیت تحقیق:

ساری در بیشتر دوره های تاریخی ایران به عنوان یکی از شهرهای مهم مازندران و دارالملک آن، بوده است. از زمان پادشاهان ایرانی نژاد باوندی مقر حکومتی از ناحیه پریم (در جنوب ساری) به شهر ساری منتقل شد. این شهر به عنوان پایتخت حکومت باوندیان اسهبدیه نقش مهمی را در جریان های سیاسی منطقه طبرستان و حکومت های همجوار ایفا کرد.

معنی اسم باوند

پیشینه تحقیق:

پرداختن به تاریخ و جغرافیای تاریخی ساری به عنوان دارالملک مازندران در طی دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی مهم است و میث تواند در غنای تواریخ محلی ایران نقش به سزایی داشته باشد . دردوره های مختلف ، پژوهش های گوناگونی در مورد تاریخ و جغرافیای تاریخی مازندران و شهرهای آن انجام شده است حکومت باوندیان اسهبدیه

اریاسب باوند کیست

پژوهش های جدید:

تاریخ تبرستان: این کتاب اثر اردشیر برزگر است. این کتاب جزء نخستین کتاب هایی است که بر مبنای متون کلاسیک و پروژه های نوین نوشته شده است و اطلاعات ارزشمندی در مورد وجه تسمیه ساری و جغرافیای تایخی این شهر، تاریخ پادشاهی اسپهبدان باوندی در ساری و مشاهیر این شهر مانند ابو علی طبری ارائه می دهد و یکی از منابع مهم و ارزشمند در این پژوهش می باشد. حکومت باوندیان اسهبدیه

بررسی منابع:

تاریخ طبرستان: این کتاب اثر بهاءالدین محمد بن حسین بن اسفندیار کاتب است. وی از مردم شهرآمل و نخستین نویسنده تاریخ طبرستان در دوره اسلامی است. و امروزه می توان او را «پدر تاریخ طبرستان» نامید.

ابن اسفندیار در نگارش کتاب خود از منابع گوناگونی بهره برده که متأسفانه شماری از آنها چون عقد سحر و قلائدالدور و باوند نامه نشانی به دست نیامده است.

سرتیپ سیف الله باوند

جغرافیای تاریخی مازندران

حکومت باوندیان اسهبدیه استانی که امروزه با نام مازندران کرانه های جنوبی و جنوب شرقی دریای خزر را در بر گرفته است دارای پیشینه تاریخی بسیار کهنی است. در طول تاریخ و اعصار، نام های مختلف و گوناگونی داشته است. در بررسی اسناد به جا مانده از تاریخ نویسان قدیم و متون باقی مانده از کتب دیگر مانند سنگ نوشته ها و کتیبه های دوران هخامنشی و بعد از آن، یشت ها در اوستا و مانند آن تا حدود زیادی مشخص گردیده است. حکومت باوندیان اسهبدیه

آثار و بناهای تاریخی

۵-۶-۱- مسجد زنگو

درباره این مسجد آگاهی چندانی وجود ندارد. درباره وجه تسمیه آن و محل بنای مسجد هیچ نمی دانیم جز این که ابن اسفندیار به مناسب گزارش واقعه از آن یاد کرده است : «تا روزی به ساری اصفهبد شاه غازی به محله مسجد زنگو می گذشت ملحدی از گوشه دکانی بجست در اصفهبد آویخت و کاردی بزد

قصر حسام الدوله اردشیر باوندی

این قصر در سه کیلومتری شمال غربی ساری واقع است. حسام الدوله شهریار که از پادشاهان باوندی به شمار می رود و در سال ۵۶۷ ﻫ ق به جای علاء الدوله حسن بن رستم بر تخت نشست. ابن اسفندیار درباره این کاخ به گونه اغراق آمیز چنین می گوید: « اما به دولت آباد که اترابن گویند صدگری زمین سرای او بود ده من زر طلای بر صورت های آن سرای بقلم شرح داده بود. حکومت باوندیان اسهبدیه

«فهرست منابع و مآخذ»

۱- آملی، اولیاء الله ، تاریخ رویان، ۱۳۴۸، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، انتشارات فرهنگ ایران.

۲- ابن اثیر،عزالدین علی بن اثیر ، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ۱۳۵۱، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس هاشمی، به اهتمام سادات ناصری، تصحیح مهیار خلیلی، تهران، ۳۵ مجلد، چاپ دوم.انتشارات علمی و فرهنگی،

۳- ابن اسفندیار کاتب، بهاءالدین محمد بن حسین ،  تاریخ طبرستان، ۱۳۶۶، به کوشش عباس اقبال، تهران، انتشارات پدیده خاور، ۲ جلد، چ دوم.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.