معنای حق – شناسایی معنای حق در قرآن وروایات – پرشین مقاله

معنای حق

با توجه به اینکه فطرت انسان فطرتی است حق خواه و حق پسند، پس از مشخص شدن حق برای فرد، فطرت و عقل سلیم، حکم به پیروی از آن می کند اما این مساله ما را با این سوال مواجه می کند که چرا در طول تاریخ همواره افراد در مواجه با حق به دو دسته تقسیم می شوند .معنای حق

مطلب شناسایی معنای حق در قرآن وروایات مشتمل بر۱۱۶ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

فصل اول. ۱

کلیات پژوهش…. ۱

۱-۱- بیان مسئله. ۲

۱-۲- سوالات تحقیق.. ۲

۱-۳- هدف تحقیق.. ۳

۱-۴- فرضیات تحقیق.. ۳

۱-۵- روش تحقیق.. ۳

۱-۶- ارکان تحقیق.. ۴

۱-۷- مشکلات تحقیق.. ۴

۱-۸- تعریف واژه ۵

فصل دوم. ۶

بررسی واژه حق.. ۶

بررسی واژه حق و مشتقات و مترادفات آن در لغت… ۷

ویژگیهای حق از نظر قرآن کریم. ۱۱

حق در روایات… ۱۶

رابطه میان انسان و حق.. ۱۷

فصل سوم. ۱۹

زمینه ها و عوامل درونی در پذیرش یا انکار حق.. ۱۹

تفکر. ۲۰

اراده انسان. ۲۱

۳-ایمان. ۲۲

۴- تقوا ۲۳

۵- جهل.. ۲۴

هواپرستی.. ۲۶

تعصب و لجاجت : ۲۸

تکبر و خودبرتربینی.. ۳۰

گناهکاری : ۳۲

تسویل نفس…. ۳۳

تقلید کورکورانه : ۳۴

پیروی از ظن وگمان. ۳۷

اکثریت و پیروی از آنها ۳۸

توجیهات و بهانه تراشیها ۳۹

فصل چهارم. ۴۳

زمینه ها و عوامل بیرونی در پذیرش یا انکار حق.. ۴۳

۱-۱ نسبت بین انسان و شیطان. ۴۴

۱-۲ شیطان چه کسانی را از حق منحرف می کند؟. ۴۵

۱-۳ جلوه گیریهای شیطان در انحراف از حق در آیات قرآن : ۴۵

۱-۴ ابلیس و لشگریانش : ۴۷

۵-۱طریقه اغواء شیطان. ۴۸

۱-۵-۱ تزیین اعمال. ۴۸

۱-۵-۲ راه نفوذ از طریق فکر واندیشه. ۴۹

۴-۱- محیط خانواده ۵۴

۴-۲- محیط رفاقت و معاشرت… ۵۵

۴-۳- محیط اجتماع. ۵۷

۷-۲- فقر و تهیدستی.. ۶۶

تبلیغات گمراه کننده ۶۸

تحریف حق : ۶۹

کتمان حق.. ۷۰

آمیخته کردن حق با باطل.. ۷۱

تحریف مفاهیم و خطر آن. ۷۲

بد فهمیدن حق ونفهمیدن آن. ۷۴

خطرنارسایی مفاهیم مرتبط با حق و حقیقت… ۷۵

اکراه و اجبار. ۷۶

۱۶- رهبران جامعه. ۷۸

۱۷- جهاد. ۸۱

۱۸- وراثت… ۸۳

فصل پنجم. ۸۹

هدایت کنندگان به سوی حق و اهمیت آنها در پذیرش یا  انکار حق.. ۸۹

هادیان حق و اهمیت آنها در پذیرش یا انکار حق.. ۹۰

بصیرت و آگاهی: ۹۰

قصد قربت: ۹۱

نرمخویی و مدارا ۹۱

سعه صدر و روحیه قوی.. ۹۲

توجه به همه جوانب… ۹۲

توجه دادن به کرامت و  ارزش انسان: ۹۳

حکمت موعظه ، جدال نیکو. ۹۵

۳-ایجاد محبت… ۹۶

۴-وعده و وعید. ۹۸

۵- تدریج.. ۹۹

تکرار و تلقین.. ۱۰۰

توجه به ظرفیت افراد. ۱۰۲

۸- تحریک عواطف بشری.. ۱۰۴

۹- تنبیه. ۱۰۵

فصل ششم. ۱۰۷

نتیجه گیری.. ۱۰۷

۱- نتیجه گیری: ۱۰۸

کتابنامه. ۱۱۰

.

مقاله شناسایی معنای حق در قرآن وروایات در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مقاله شناسایی معنای حق در قرآن وروایات را می توانید در زیر ببینید.

حق در اسلام

بررسی واژه حق و مشتقات و مترادفات آن در لغت

واژه حق و مشتقات آن :راغب گوید : اصل معنای حق به معنی مطابقت و موافقت است و در مجمع ذیل آیه ۷ از سوره انفال گوید : حق آنست که شی در موقع خود واقع شود »در المعجم آمده : «حق در لغت به معنی صحیح شده ثابت شد و صدق آن به ثبوت رسیده آمده است چنانچه فعل تحقق از همین ماده به معنی واقع شد و به وقع پیوست به کار می رود.»

ویژگیهای حق از نظر قرآن کریم

با توجه به آیه ۱۷ سوره رعد که می فرماید خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی برآمد چنانچه فلزاتی را نیز برای تجمل وزینت «مانند طلا ونقره» یا برای اثاث و ظروف «مانند آهن ومس» در آتش ذوب کنند مثل آب کفی برآورد . معنای حق

معنای حق در قرآن

حق در روایات

در بسیاری از روایات وارده وجود بزرگوار اهل بیت در طی و طول کلمه «حق» متجلی است « وبا شناخت از مکتب اهل بیت نسبت به تفسیر و تاویل قرآن می توان گفت: در غالب آیات قرآن که کلمه «حق» آمده است.

رابطه میان انسان و حق

آیا میان انسان و حق سازگاری طبیعی وجود دارد؟ آیات فطرت وخمیرمایه انسان فطرتی است حق پسند ؟ این مسئله از نظر مکتبها و ادیان گوناگون یک مساله تاریخی ریشه دار است که خیلی درباره آن بحث شده است.  معنای حق « یک نظر این است که انسان موجودی است شرور و بدخواه وظالم که جز قتل و غارت و دزدی و حیله و دروغ از او سر نمی زند، درون انسان، انسان رابه بدی می کشاند و که بسیاری از فیلسوفان ماتریالیست دنیای قدیم و شمار کمتری از ماتریالیستهای دنیای جدید چنین نظریه ای داشته اند.

شیطان چه کسانی را از حق منحرف می کند؟

از دیدگاه قرآن شیطان فقط کسانی را می تواند اغوا کند که ایمان کامل ندارند. یعنی شیطان فقط برانسان غیرمخلص تسلط دارد و در جان آنها نفوذ می کند، ولی در دل و جان او مخلص نمی تواند نفوذ پیدا کند چرا که روح این محکم ونفوذناپذیر است.از دیدگاه قرآن همه دچار وسوسه شیطان می شوند «لاغویتنهم اجمعین» ، حتی افراد مومن نیز دچار وسوسه می شوند ولی افراد مومن به وسیله ایمان خود و یاد خدا از وسوسه های شیطان ایمن بمانند. معنای حق

معنی حق باوران

تحریف حق

جبارانی که می خواستند خود و حکومت خود را بر مردم تحمیل کنند به انواع وسائل تبلیغاتی برای شتشوی مغزی مردم دست می زدند از تحریف تاریخ و اشعار شعرای ثناخوان و مدح ومراکز مورد تقدیس و احترام مردم و ساختن افسانه های دروغین و کرامتها و ارزشهای غیرواقعی واز هر وسیله ای دیگر برای نیل به مقصد خود بهره گیری می کردند. معنای حق

کتمان حق

کتمان حق، کتمان علم و کتمان هرگونه ارزشی ، یکی دیگر از عوامل بیرونی زمینه ساز انکار معنای حق و پذیرش باطل است لذا قرآن کریم می فرماید:« ان الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک یاکلون فی بطونهم الاالنار»همانا کسانی که آنچه را که در کتاب نازل شده است کتمان می کنند و به بهای اندکی می فروشند آنها جز آتش چیزی نمی خورند.رسول اکرم (ص) می فرمایند: من سئل عن علم یعلمه فکتم لجم یوم القیامه بلجام من نار»

آمیخته کردن حق با باطل

از روشهای تبلیغی گمراه کننده که بسیار خطرناک می باشد آمیخته کردن حق با باطل است زیرا در این حال مبلغین گمراه کننده با پوششی ازحق ظاهر شده در حالی که در زیر پوشش چیزی غیراز باطل نیست و به اصطلاح گرگی در لباس میش هستند و در این حال تشخیص باطل بودن آنها کار هر کسی نیست.

تحریف مفاهیم و خطر آن

از امور مهم در آسیب دیدن پذیرش حق و در نتیجه انکار آن تحریف مفاهیم حق است. تحریف از ماده حرف است، یعنی منحرف کردن چیزی از مسیر ووضع اصلی خود که داشته است یا بایدداشته باشد به عبارت دیگر تحریف نوعی تغییر وتبدیل است .

بد فهمیدن حق ونفهمیدن آن

اگر حق به درستی فهمیده نشود و عمیق دریافت نشود، فهمی آسیب دیده و دریافتی آفت زده در انسان شکل می گیرد، و چنین فهم و دریافتی راهبر به مقاصد حق وحقیقت نیست بلکه گرد خود گشتن و راه به جایی نبردن است .

.

نظرات بسته شده است.