مرور برچسب

کودکان پیش دبستانی

بررسی ناسازگاری کودکان پیش‌دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌دار

هدف از پژوهش حاضر، بررسي مقايسه رفتار ناسازگاری كودكان پيش دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد كودرك خصوصي و دولتي است. نمونه اين تحقيق 30 كودك داراي…

تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان

 شش سال اولیه زندگی کودک سالهای «حساس» هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد. پرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها نیاز به…