مرور برچسب

چارچوب پيشنهادي

بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول۱۳۸۲

روزبروز دولتهاي جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافي با فشارهاي زيادي روبرو مي شوند. تحولات و کوشش­هاي توانمندسازي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه…