پيش نيازهاي موفقيت در كسب و كارهاي كوچك توسط كارفرمايان