مرور برچسب

پيامدهاي كودك آزاري

بررسی ارتباط سبب شناختی بین ایذاء در دوران کودکی از سوی والدین

سير جرايم در جامعه روند پرشتابي به خود گرفته است و انجام اقداماتي براي پيشگيري در اين زمينه را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. نخستين گام در اين ارتباط شناخت شرايط موجود است. هدف اين بررسي…