مرور برچسب

پمپ های حرارتي – سيستم هاي حرارتي سازگار با محيط زيست

پمپ های حرارتی – سیستم های حرارتی سازگار با محیط زیست

گرمايش و سرمايش ساختمانها در ايران در پنجاه سال گذشته سير تكاملي قابل توجهي را طي كرده است . اين سير شامل گرمايش از طريق كرسي با استفاده از خاكه ذغال ، بخاري يا گرم كننده هاي نفت…