مرور برچسب

پست‌مدرنیسم

جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)

عبارت جرم‌شناسی انتقادی، به عنوان چتري که سلسله‌ای از دیدگاه‌هایی در حال تکامل و در حال شکل گیری را زیر پوشش دارد توصیف شده است. جرم‌شناسی انتقادی، رادیکال، انقلابی هرچند هر کدام…