مرور برچسب

پروزه امار بررسی میزان پرخاشگری بین دانش اموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

پروزه امار بررسی میزان پرخاشگری بین دانش اموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

در عصر حاضر همزمان با پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع، حوادث و خطرات ناشي از آن زندگي انسان ها را بيشتر از گذشته مورد تهديد قرار مي دهد و باعث مي شود كه فشارهاي رواني كه از مخرب…