مرور برچسب

ويژگيهاي ساختاري و بيولوژيكي سيانوباكترها

سموم سیانوباکتریایی

بعضي از جلبك‎هاي سبز ‎- آبي سمومي توليد مي‎كنند كه وجود اين سموم و افزايش آنها در آب آشاميدني باعث ايجاد اثرات حاد و مزمن مي‎گردد و ممكن است حيات موجودات زندة آبزي و ديگر موجوداتي…