مرور برچسب

هوش هیجانی

هوش هیجانی به زبان ساده – تاثیر هوش هیجانی برسلامت روانی و موفقیت تحصیلی – پرشین مقاله

هوش هیجانی به زبان ساده انتقال از دبيرستان به دانشگاه براي بسياري از دانشجويان موقعيتي استرسزاست. نمونه هايي از اين استراسزاها عبارتند از: تغيير در ساختار، روابط با والدين و…

هوش هیجانی – رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه – پرشین مقاله

هوش هیجانی هوش هيجاني از سازه هایی ا ست که از طریق تظاهرا ت هیجانی و با درک وا نسجام بخشیدن به هیجا نها جلوه گر می شود . به نظر مایر وسا لووی (1993) هوش هیجانی گونه ای هوش اجتماعی…

هوش هیجانی – تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی – پرشین مقاله

هوش هيجاني هوش هيجاني انتقال از دبيرستان به دانشگاه براي بسياري از دانشجويان موقعيتي استرسزاست ، نمونه هايي از اين استراسزاها عبارتند از: تغيير در ساختار، روابط با والدين و…

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله با استرس و تاثیر جنسیت براین رابطه

قرن بیستم از یک سو قرن تکنولوژی، سرعت و اوج دست آورد های علمی بشر بود و از سوی دیگر قرن سرگشتگی، تنهایی و بیگانگی انسان ها و قرن آشفتگی عصبی و روانی به شمار می رود.دیدگاه علمی…

مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵ – ۱۵ ساله شهر تهران

عناصر وجودی خانواده اعم از پدر و مادر، خواهر و برادر و احتمالاً پدر بزرگ و مادر بزرگ در کانون و هستۀ خانواده از ارزش و جایگاه متفاوتی برخوردارند. که اصطلاحاً در متون جامعه شناسی و…

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

مفهوم هيجاني موضوعي است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قديم بوده است وحتي داروين شواهدي يافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبي مركزي ،حالات هيجاني نظير: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر مي…

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله شهرستان ابهر

انسان ها از نظر سطح پایداری انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرک های محیطی، تفاوت دارند. منظور از سطح پایه انگیختگی این است که یک نفر بدون تحریک بیرونی چقدر برانگیختگی…