مرور برچسب

نیازسنجی چیست؟

گزارش پژوهشی بمنظور تکمیل قسمتی از فعالیت های عملی درس طراحی مسائل یادگیری و آموزش دوره کارش

واضح است که هدایت نیازها در جهت صحیح و بر آوردن آنها در حد معقول و متداول، منجربه پیشرفت و عزت نفس خواهد شد. از آنجا که نیاز(1) عبارتست از حالت کمبود یا فقدان در موجود زنده، می…

بررسی نیاز های آموزشی

واضح است که هدایت نیازها در جهت صحیح و بر آوردن آنها در حد معقول و متداول، منجربه پیشرفت و عزت نفس خواهد شد. از آنجا که نیاز(1) عبارتست از حالت کمبود یا فقدان در موجود زنده، می…