نگاهي به پيشرفت كار در چند كشور فاقد قوانين روزآمد