مرور برچسب

نقوش

تاثیر مغولان بر تاریخ هنر اسلامی و اصول بکاررفته در هنر معماری ایران

ذوق سليم، سليقة لطيف، احساس خلاق، ادراك فعال، روح حساس، و عاطفة بارور را اگر به همراه زيبايي و زيباشناسي ذاتي در يك جمله خلاصه كنيم، جامع و مانعي مي‌شود از هنر غني و مجرد ايراني،…

نقوش سنتی ایران

بشر اوليه از آنگاه كه چشم به طبيعت دوخت و به اطراف خود ‌انداخت چيزهاي زيادي براي طرح كردن اندوخت . این تحقیق دانشجویی نقوش سنتی ایران مشتمل بر35صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب…