مرور برچسب

نقض راي بدوي

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين…