مرور برچسب

نقش مدیریتی و بازاریابی

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر 145  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1ـ1ـ تعريف مسأله.…