مرور برچسب

نقش مدرسه و معلم در جذب جوانان به مساجد

تجارب مربی پرورشی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت

برنامه هاي پرورشي در مدارس مانند ساير برنامه ها بايد متولي و مسئول داشته باشد و مسئوليت هماهنگي و نظارت بر اجراي آنها در درجه اول بر عهده مدير آموزشگاه خواهد بود كه به نيابت او…