مرور برچسب

نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام…