مرور برچسب

ناهنجاری های اداری

پایان نامه مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری

عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداري در ايران گوياي آن است كه از يك طرف نظام اداري ايران ممكن است دچار بيمار گونگي وآسيب باشد و ما را نگران كرده است و از طرف ديگر عواملي كه در كاهش…