موقعيت اقليمي اروپا و تأثيرات آن بر روابط ميان شرق و غرب