مرور برچسب

موانع رواني

بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران

امروزه زنان جهان در روند تحركات اجتماعي ،‌اقتصادي و توسعه جوامع با مشكلات كم و بيش مشابهي مواجه اند و از بسياري از نابرابريهاي آموزشي ،‌دسترسي به فرصت هاي شغلي متناسب با قابليت هاي…