مرور برچسب

معتاد

بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی بین افراد معتاد و غیرمعتاد

زندگي بشر از ابتدا با مشكلات و مسائلي همراه بوده است و تاريخ گوياي گوشه اي از مشكلات بشر است. زيرا در تاريخ قطور زندگي بشر گر چه هنوز چند برگي از آن بيشتر بررسي نشده و اين مقدار كم…

مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی ۲۲ ساله منطقه ۱ تهران

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوين در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان…