مرور برچسب

مباني نظري عرضه نيروي كارو اشتغال روستايي

تاثیرپرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

رشد و توسعه اقتصادي هركشوري درگروه سرمايه گذاريهاي مولد و فعاليت هاي توليدي آن است. بخصوص فعاليتهاي كه درون جوش بوده و وابستگي ارزيشان به خارج از مرزها كمتراست.ازموانع عمده رشد و…