قنات های ایران

  • قنات

    نیاکان ما در ایران استان با حفر کاریز یا قنات، اقدام به استحصال آب از دل زمین نموده  زندگی را…

    بیشتر بخوانید »