فقدان سياست روشن منطقه اي و جهاني در بخش نفت و گاز