مرور برچسب

فرو نشاندن هيجاني و پيامدهاي سلامت

هوش هیجانی

اولين بار در سال 1990 دانشمندي به نام «سالوي» اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان کيفيت و درک احساسات فرد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به کاربرد و اين هوش…