مرور برچسب

عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تأثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

شناسایی عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لالی سال تحصیلی۹۰_۱۳۸۹

افت تحصيلی از معضلات اساسی سيستمهای آموزشی در جهان امروز می‌باشد و هر سال مقداری از وسايل آموزش، بودجه مالی و نيروی انسانی برای برطرف کردن اين مشکل اجتماعی تخصص می‌يابد. با توجه…