عوامل دروني موثر بر رشد و توسعه واحدهاي صنفي توليدي و خدمات فني