مرور برچسب

سربار غيرمستقيم

به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی

مفاهيم و روشهاي ارائه شده در اين تحقيق غالباً در رابطه با واحدهاي توليدي، مورد بحث قرار مي گيرد. مطلب  به حداقل رساندن هزينه و افزايش سودآوري در واحدهاي توليدي مشتمل   37 صفحه…