مرور برچسب

سازمان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران

چون انسان موجودي است زيستي و رواني، لذا نيازهاي او در قلمرو زيستي و رواني قرار دارد . سرشت نيازمند انساني او را به زندگي اجتماعي سوق مي دهدو به او مي آموزد كه بايد روابط خود را  با…

هوش معنوی

پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی، سازمانها را بر آن داشته است تا پاسخ های بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند. یکی از عملی ترین شیوه ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود…

فرهنگ

چکیده: فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باور ها، و اعتقادات اساسی در یک سازمان است بنابر این می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از…