مرور برچسب

زبان خارجه

پروپوزال بررسی نقش فرهنگ و نظریات آن در آموزش یک زبان خارجه

نقش فرهنگ در آموزش زبانهای خارجی از دیر باز مورد بحث بوده و مطالب موافق و مخالف زیادی درباره آن نوشته شده است. علیر غم تعریفهای زیادی که در این زمینه شده است، متاسفانه هنوز این…