مرور برچسب

روابط دين مسيح با ساير اديان

دین مسیح

در تاريخ بشر آسيا و اروپا مكمل فرهنگ يكديگر بوده‌اند، آسيا جنبه روحاني دارد و اروپا جنبه روشنفكري را داشته است. گاه گاهي اين دو جمعيت برخوردهاي سودمندي با يكديگر داشته‌اند. نخست…