مرور برچسب

رضایت شغلی

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر…

بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطي اثربخش مدير و رضايت شغلي كاركنان بخش بيمه سازمان تامين اجتماعي شهرستان اروميه

در مديريت اموري چون ارتباطات انساني، عوامل مؤثر بر ارتباطات، گروه‌هاي غيررسمي و رسمي، راه‌هاي بهبود ارتباطاتدر رفع موانع ارتباطي و مدنظر داشتن مراودات انساني در سازمان مطرح است.…

تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كارمندان اداره كل مالياتهاي غرب تهران

از آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به…