مرور برچسب

راهبردهايي‌ جهت‌ مديريت‌ مؤثر كلاس‌

مدیریت کلاس

آموزش و پرورش علاوه بر اين كه در دسته بندي مشاغل در رده بالايي قرار دارد.از نظر پيچيدگي نيز جزء پيچيده ترين حرفه هاي تخصصي دسته بندي مي گردد. اشراف معلم بر موضوعات درسي، مسائل…