مرور برچسب

رابطه ي بين ناهنجاريهاي جسمي و آسيبهاي حركتي در دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي و متوسطه

رابطه ی بین ناهنجاریهای جسمی و آسیبهای حرکتی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه

امروزه با گسترش شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع و استفاده از ماشين به عنوان نيروي عضلاني، منجر به كاهش حركات طبيعي انسان شده است. در اثر فقر حركتي و كاهش فعاليت‌هاي جسماني از ميزان…