مرور برچسب

دستگاه Echo Sounder

سیستم نگهداری و تعمیرات دستگاههای ارتباطی و ناوبری کشتی

موضوع نگهداري و تعميرات از معدود علوم كاربردي است كه شايد در طول تاريخ حيات انسان جران داشته است و با بهره گيري از دانشهاي پايه اي مانند : رياضي ، فيزيكي و علوم كاربردي ، مهندسي و…