مرور برچسب

درمانپرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم)

مشکلات رفتاری در دانش آموزان (پرخاشگری و خشونت ،ناسزاگویی، بددهنی، ناسازگاری)

مدرسه، اغلب نخستین مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آینده…