مرور برچسب

خرید پروپزال

اثرات کتابخوانی

پرورش و شكوفايي استعدادهاي سرشار نسل جوان، امكانات فراواني را مي‌طلبد كه مهمترين آنها انس و عادت با كتاب و قلم و سير آزاد انديشه در جولانگاه علم و ادب است. از آنجا كه جوانان آينده…

بررسي نقش اقليم و ژئومورفولوژي در استقرار مساكن شهرستان نجف آباد

يكي از اساسي ترين عوامل در ساختار سياره زمين اقليم است و بدون شك انسان و كليه مظاهر حيات در سطح گسترده اي متأثر از شرايط اقليمي است توجه به ويژگيهاي اقليمي در شكل گيري ساختمانها و…