مرور برچسب

حكم ورشكستگي

ورشکستگی

ورشكستگي را مي‌توان حالتي از درماندگي، قصور و عيب براي تاجر در عرصه كسب و پيشه دانست. حالت بازرگاني كه در تجارت زيان ديده و بدهي او بيش از داراييش است. «به اصطلاح ورشكستگي حالتي…