حق حيات در كنوانسيونهاي بين المللي مقابله با تروريسم