مرور برچسب

جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

اين نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستم‎ها و برنامهغةاي كامپيوتري با استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎هاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎سازي…